ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

2013-03-20 do 2013-03-24 // Oglądano: 1703 // Wstecz

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-deks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 15 marca 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7820.1.39.2012 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 10 kwietnia 2013 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka  (gmina Czarny Dunajec).

         Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630,
a od wtorku do piątku w godz. od 730 – 1430 lub pod numerem telefonu: (012) 39 21 663.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.