ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 15 /2013 w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury p

2013-02-15 do 2013-02-20 // Oglądano: 1279 // Wstecz

Zarządzenie Nr 15 /2013

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 12 lutego 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. oraz Uchwały Nr XXIV/211/2012  Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami..

 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2013r. w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 8.02. 2013 r. dokonała oceny ofert organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami)

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych:

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2013r. w zakresie  kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM –11 500,00 zł

2.  OSP CZARNY DUNAJEC –25 000,00 zł

3.  ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH –13 000,00 zł

4.   ODDZIAŁ ZP W CICHEM –14 000,00 zł

5.   ODDZIAŁ ZP W  CHOCHOŁOWIE –14 000,00 zł

6.    ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU –14 000,00 zł

7.    ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU –11 500,00 zł

8.    ODDZIAŁ ZP W ODROWĄŻU –13 000,00 zł

9.    ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE –14 000,00 zł

10.   ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –13 000,00 zł

11.    ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE –14 000,00 zł

12.    ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM –14 000,00 zł

13.     ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE –9 500,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU –

                                                                                              11 000,00 zł

15.  ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE –10 000,00 zł

16.  ODDZIAŁ ZP W DZIALE – 8 500,00 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 210.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2013 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury  i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.