ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 187/2012 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dział

2012-12-31 do 2013-01-28 // Oglądano: 1689 // Wstecz


Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 18 26 571 79

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. oraz Uchwały Nr XXIV/211/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 

§ 1.

 

Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku:

 

 Konkurs nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań Gminy Czarny Dunajec w 2013r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod

nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 28  styczeń 2013 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZAŁ.1 do Zarządzenia Nr 187/2012

Wójta Gminy Czarny Dunajec           

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 na realizację zadań publicznych

Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty

 prowadzące działalność pożytku publicznego

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( tj. w Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. – z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. w Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 – z późniejszymi zmianami)

 

Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku:

 

Konkurs nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań Gminy Czarny Dunajec w 2013r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod

nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku

 

Przedmiotem konkursu są  następujące zadania:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) wspieranie organizacji masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,

2) wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

3) wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie

sportowym w różnych dyscyplinach,

4) współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z art. 28 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 (Dz.U. Nr. 127 poz.857 z dnia 15 lipca 2010r.)


I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 

1.      oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

2.      Dotacja może być przyznana jedynie na sfinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

.

II. Wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach wyłonionych w konkursie  ofert w 2012 r. wynosi:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

III.  Wymagane warunki przyznania dotacji.

 

1) Złożenie oferty realizacji zadania na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  

(Dz. U.  Z 2011 r., Nr 6 poz.25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania

2)    Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a)      aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru danych dotyczących statusu prawnego wymienionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

 

IV.  Kryteria brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

1) Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)      zakres merytoryczny zadania (zasięg planowanego działania, jego walory, nowatorstwo),

b)      zakres finansowy zadania - przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji,

c)      możliwość realizacji zadania przez oferenta (doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe),

d)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

 

2) Odrzuceniu podlegają oferty :

a)      złożone na dokumentach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b)      niekompletne,

c)      nieprawidłowo wypełnione,

d)      złożone po terminie,

e)      dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

f)        nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy :

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 ) - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

1)           Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec  kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

2)           Decyzja o wyborze ofert zostanie podjęta przez Wójta Gminy Czarny Dunajec po zapoznaniu się    z propozycjami Komisji Konkursowej.

3)           Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie  powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

4)            Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa  w ogłoszeniu konkursowym.

5)           Dopuszcza się możliwość realizacji jednego zadania ogłoszonego w konkursie przez kilka podmiotów.

6)           Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, w niej wnioskowanych.

7)           W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty harmonogramu i kosztorysu projektu.

8)           Po rozstrzygnięciu konkursu ofert  nastąpi podpisanie umowy  o wykonanie zadania publicznego pomiędzy Gminą Czarny Dunajec a oferentem.

9)            Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w sprawie ww. uchybienia. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

10)       Wójt Gminy Czarny Dunajec może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

11)        Wójt Gminy Czarny Dunajec odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

12)        Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2013 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2013r .

13)       Koszty związane z realizacją zadania poniesione przed zarządzeniem Wójta rozstrzygającym konkurs nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

1)     Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  (Dz. U.  Z 2011 r., Nr 6 poz.25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania.

2)     Wzór oferty, umowy i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej : http://www.ckip.org

3)     Oferenci mają obowiązek zapoznać się z załącznikami do niniejszego Regulaminu (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).

4)     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

Otwarty Konkurs Ofert  2013 r.

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (dziennik podawczy)  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie  do 28.01.2013 r.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Centrum Kultury i Promocji, potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert po uprzednim powołaniu Komisji Konkursowej do oceny wniosków.

 

VIII.  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie www.czarny-dunajec.pl  http://www.ckip.org , a także w siedzibie Centrum Kultury  i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

 

 

 IX.   Postanowienia końcowe.

  1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji wyznaczeni przez Wójta Gminy Czarny Dunajec pracownicy mają prawo do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
  2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

X. Informacja statystyczna

 

W 2010 roku Gmina Czarny Dunajec przeznaczyła kwotę ogółem 140.000,00 zł na wsparcie zadań będących przedmiotem edycji powyższego konkursu. Dofinansowanie uzyskało łącznie 12 zadań, realizowanych przez organizacje pozarządowe,.

Gmina Czarny Dunajec przeznaczyła w 2011 roku 140.000,00 zł na dofinansowanie  13 projektów w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gmina Czarny Dunajec przeznaczyła w 2012 roku 160.000,00 zł na dofinansowanie  13 projektów w zakresie kultury fizycznej i sportu.