ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2012-11-20 do 2012-12-07 // Oglądano: 1823 // Wstecz
Ostatnia, XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 9 listopada. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy i debatowali o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności. Były informacje o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz informacje Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kadry kierowniczej.

Podobne informacje złożyła Przewodnicząca Rady Gminy w odniesieniu do wyników analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy. Pojawiły się także informacje Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. Poza innymi stałymi punktami posiedzenia znalazło się miejsce na podjęcie kilku ważnych uchwał, dotyczących między innymi:

a) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Cichem,

b) programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi              i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

c) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011-2023.

e) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Czarnego Dunajca.

f) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec w zakresie dotyczącym obszaru „Chochołów – A”.

g) dzierżawy składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec, Chochołów i Piekielnik

h) nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.

i) wyrażenia zgód na zbycie, zamianę i nabycie nieruchomości,

Pełna treść uchwał oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy można znaleźć na stronie gminnej: www.czarny-dunajec.pl. Zapraszamy do lektury.