ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób w roku 2013

2012-11-22 do 2012-12-15 // Oglądano: 4786 // Wstecz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2012

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM OSÓB
W ROKU 2013


1.       NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY

 

Gmina Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2

NIP 735-284-32-73

 

2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przewozie osób na zawody sportowe w gminie Czarny Dunajec.

3.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od 2 stycznia 2013 r. do 30 grudnia 2013r.

4.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 14000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.

5.       OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

a)       przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);

b)       wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

c)       wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

d)       wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;

e)       w cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia,  pracy kierowcy;

 

6.       O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

b)  posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i posiadaja aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

c)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

7.       WYMOGI ODNOŚNIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a)       Pełna dyspozycyjność w trakcie organizowanej imprezy/zawodów

b)      Autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE), liczba miejsc siedzących dla pasażerów z przedziału od 41 do 55 lub więcej

c)       Bus, liczba miejsc siedzących dla pasażerów z przedziału  od 9 do 20 lub więcej

 

8.        SZACUNKOWA (PRZEWIDYWANA) LICZBA KILOMETRÓW DOWOZÓW/ODWOZÓW NA IMPREZY SPORTOWE W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

a)     Transport busem (do 20 miejsc siedzących) do 100 km – około 800 km

b)    Transport busem (do 20 miejsc siedzących) powyżej 100 km - około 3600 km

c)     Transport autobusem/autokarem (od 41 do 55 miejsc siedzących) do 100 km - około 1000 km

d)    Transport autobusem/autokarem (od 41 do 55 miejsc siedzących) powyżej 100 km - około 3200 km

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji zamówienia: zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów lub ilości odwozów / przywozów.

 

 

9.       SKŁADANIE OFERT

1.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej na załączonym zalączniku nr 1 oraz dołączyć wypełnione załączniki nr 2 i 3.

2.       Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

3.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

4.       Oferte należy składac najpóźniej do dnia 15 grudnia 2012r. na adres:


Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec
ul. Kolejowa 14a

 

Koperta powinna być zapieczętowana i zaadresowana według poniższego wzoru oraz złozona na dziennik podawczy:
„OFERTA NA USŁUGI TRANSPORTOWE”
 adres zleceniodawcy

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)       Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km

b)       Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia, itp.)

 

11.                WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa  łączna cena brutto – waga 100%.

W razie dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawca  może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania.

Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważnych

i nie podlegających odrzuceniu.

 

7.         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec (www.czarny-dunajec.pl) oraz na stronie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (www.ckip.org).
Ponadto po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.


pdfWzor Umowy na uslugi transportowe 2013
Dodano: 2012-11-22 13:16:25Pobrano: 1914 // 0.10 MB
pdfZalaczniki
Dodano: 2012-11-22 13:16:27Pobrano: 954 // 0.12 MB