ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu

2012-11-06 do 2012-11-20 // Oglądano: 3077 // Wstecz

1.  Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Gminny Zespół Oświatowy ul. Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

2.  Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu,

 

3.  Wymagania niezbędne – kandydatem na wymienione stanowisko może być osoba, która:


1)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie  w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo  przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym  do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)  spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 

1)  posiada  znajomość: zasad księgowości budżetowej  i doświadczenie w księgowości budżetowej 

w placówkach oświatowych; planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej

jednostek  budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej

obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
3) posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu

samorządu terytorialnego;
4) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów               

w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;


5) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania                       

    w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
6) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja  w realizowaniu zadań,

dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów

prawa, nieposzlakowana opinia,

7) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy

o pracownikach samorządowych; ustawy o systemie oświaty; przepisów dotyczących podatków,

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy prawo pracy i ustawy Karty Nauczyciela wraz z przepisami  wykonawczymi  do w/w ustaw;

 

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      prowadzenie rachunkowości i księgowości jednostki i podległych jednostek  oświatowych na terenie

Gminy Czarny Dunajec zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym

jednostki i placówek oświatowych;
4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

gospodarczych i finansowych w jednostce i placówkach oświatowych;
5)   sporządzanie planu finansowego jednostki i placówek oświatowych oraz harmonogramu wydatków;

6)   planowanie wydatków i kosztów działalności GZO i placówek oświatowych oraz czuwanie nad prawidłową

ich realizacją

7)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek;
8)   sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz,

zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GZO i placówek oświatowych;
9)   prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz

terminowości ich przekazywania;
10) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz

przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;
11)  nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
12)  nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności

materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
13)  prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku GZO i placówek oświatowych;
14)  nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
15)  sporządza naliczenia odpisów na zakładowy FSS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone

odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem  

i przepisami prawa;
16)  nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych i prowadzi ich obsługę księgową,
17)  prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
18)  sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, budżetowych i analiz,
19)  sporządzanie sprawozdań statystycznych,
20)  nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
21)  należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
22)  bieżąca analiza realizacji planów finansowych oraz przygotowanie zmian w budżecie  w porozumieniu 

z dyrektorami prowadzonych jednostek,

23)  przygotowywanie danych liczbowych i różnego rodzaju zestawień na polecenie kierownika, Wójta i

innych organów (US, KO, MEN) umożliwiające dokonywanie analiz i prowadzenia statystyk,

24)  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych

wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,

 

 6. Wymagane dokumenty:


-  list motywacyjny;
-  życiorys (CV) ,

    - kserokopie świadectw pracy,
   -  kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
   -  kserokopie zaświadczeń, certyfikatów  o ukończonych kursach i szkoleniach;

-  aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zatrudnienia 

   na stanowisku głównego księgowego,
-  oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo 

   skarbowe,

-  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

    publicznych,

-  oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, -  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem , dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, i szczegółowe  CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami).  Klauzulę należy podpisać !

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego ul. Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec lub pocztą na ww. adres z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu” w terminie do dnia 20 listopada 2012 r. do godz. 15:00 .


Dokumenty aplikacyjne  przesłane pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci są zobowiązani do poddania się testowi kwalifikacyjnemu i rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Osoba wyłoniona w drodze  przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona z dniem 1 stycznia 2013 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym  wymiarze czasu pracy na czas określony (po upływie tego terminu możliwe będzie przedłużenie umowy o pracę na czas  nieokreślony).

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 i 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone  w niniejszym ogłoszeniu oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania) będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Czarny Dunajec (www.czarny-dunajec.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, przy ul. Józefa Piłsudskiego 2  w Czarnym Dunajcu.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego

Anna Słodyczka