ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej części miejscowości Piekielnik z dnia 27 września 2012 r.

2012-10-01 do 2012-11-01 // Oglądano: 2627 // Wstecz
Przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczyły zmiany nazwy urzędowej części miejscowości Piekielnik leżącej w na tzw. „Roli Rychlikowej”.

 Z uwagi na wniosek grupy mieszkańców Piekielnika, podpisany przez 21 osób (pismo z dnia 5 marca 2012 r.), rozważana była możliwość wdrożenia  procedury administracyjnej w celu zmiany nazwy urzędowej „Świńskie Miasto”, na nazwę „Zielone Miasteczko”. Celem prowadzonych konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Piekielnika co do potrzeby i zasadności zmiany nazwy „Świńskie Miasto”, tak aby na tej podstawie możliwe było podjęcie przez Radę Gminy dalszych czynności w sprawie, w tym wystosowanie wniosku o zmianę nazwy urzędowej
do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. nr 166 poz. 1612 zez zmian.)
w związku z art.
5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2001 nr 142 poz. 1591,  ze zmianami) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa
w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje
z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.2)).

Szczegółowe zasady konsultacji społecznych określa Uchwały Rady Gminy Nr XX/179/2012  z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec.

1.      Opis czynności podjętych w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały zgodnie z  Zarządzeniem Nr 110/2012 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 sierpnia 2012 r., w szczególności

 

1)      Pismem z dnia 2012-08-24 przekazano informację o zarządzonych konsultacjach Radzie Sołeckiej Piekielnika.

2)      Podano do wiadomości publicznej – na stronnie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w danym sołectwie – informację  o konsultacjach, w której określono termin składania uwag i opinii –
na dzień  17 września  2012 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie.

3)      Rada Sołecka Piekielnika w dniu 16 września zwołała Zebranie Wiejskie, na którym omówiono temat będący przedmiotem konsultacji społecznych (w związku z tym nie zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania z mieszkańcami sołectwa przez Wójta Gminy.

 

2.      Wynik konsultacji społecznych – kluczowe wnioski.

 

Pomimo podania do wiadomości publicznej informacji o konsultacjach, w której określono termin składania uwag i opinii, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi
lub opinie.

Temat zmiany nazwy urzędowej „Świńskie Miasto”, na nazwę „Zielone Miasteczko” był rozpatrywany jako oddzielny punkt na Zebraniu Wiejskim w dniu 16 września. W trakcie rozmów oraz wystąpień poszczególnych mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, w zasadzie jednomyślnie podkreślano potrzebę zachowania dotychczasowej nazwy „Świńskie Miasto”, podkreślając jej wieloletnie funkcjonowanie. Równocześnie nikt z zebranych nie znał historycznego uzasadnienia dla nazwy „Świńskie Miasto”, mieszkańcy twierdzili jednak,
że nazwa jest bardzo stara i powinna w dalszym ciągu być używana. Wyłącznie jedna osoba optowała za usunięciem nazwy „Świńskie Miasto” z rejestru nazw urzędowych – był to mieszkaniec, który podpisał wniosek o zmianę nazwy. Podniósł on brak historycznego, potwierdzonego źródła nazwy oraz jej negatywny wydźwięk dla mieszkańców tej części Piekielnika.

W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za zachowaniem nazwy „Świńskie Miasto” jako funkcjonującej nazwy urzędowej.

Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że w wyniku konsultacji społecznych stwierdzono, iż mieszkańcy Piekielnika akceptują funkcjonującą urzędową nazwę części miejscowości Piekielnik – „Świńskie Miasto”. W zarządzonych konsultacjach w sposób wyraźny tylko jedna osoba publicznie argumentował słuszność takiej zmiany. Pozostałe osoby, które poparły postulat zmiany nazwy „Świńskie Miasto” albo nie wzięły udziału
w konsultacjach społecznych – co sugeruje brak rzeczywistego zainteresowania, albo nie popierają w sposób zdecydowany złożonego wniosku.

 

 

 

Podpisano,

 

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Michał Jarończyk