ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gimnazjum równych szans

2012-08-23 do 2012-09-03 // Oglądano: 2168 // Wstecz

Od stycznia ubiegłego roku w gimnazjach na terenie naszej gminy realizowany jest projekt „Gimnazjum równych szans", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość przyznanego dofinansowania to prawie 1,9 miliona złotych. Głównym celem programu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z gminy Czarny Dunajec. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2011 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2012.

Wsparciem zostało objętych pięć gimnazjów: w Czarnym Dunajcu, Cichem, Załucznem, Piekielniku oraz Ratułowie - w sumie w ciągu dwóch lat z pomocy skorzysta 1100 uczniów. Uczestnikiem projektu może być każdy uczeń jednego z wyżej wymienionych gimnazjów pod warunkiem dostarczenia do szkoły w określonym przez regulamin terminie przez jego rodziców lub opiekunów prawnych kompletu dokumentów rekrutacyjnych. W pierwszej kolejności do poszczególnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (obejmujących język polski, matematykę oraz język angielski) byli i są kwalifikowani uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, mają niską średnią z wyżej wymienionych przedmiotów (3,0 i niższą) lub mają zaległości w nauce spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami. Do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych czyli z języka angielskiego, informatyki, matematyczno-przyrodniczych, z przedsiębiorczości, na warsztaty teatralne, warsztaty techniki pisarskiej czy wycieczkę edukacyjną kwalifikują się dzieci, które mają trudną sytuację materialną, posiadają nominację nauczycielską oraz posiadają średnią ocen 4,0 i wyższą z wymaganych przedmiotów. Wszystkie oferowane zajęcia są bezpłatne a uczeń ma obowiązek punktualnie się na nich zjawiać oraz aktywnie w nich uczestniczyć.

O atrakcyjności projektu może świadczyć fakt, że sami uczestnicy spotkań wypowiadają się przychylnie na temat proponowanych form aktywności. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami Aleksandra Czapla, uczennica klasy III a z Gimnazjum w Czarnym Dunajcu: Przez kilkanaście miesięcy naszego gimnazjalnego życia mieliśmy możliwość uczęszczania na zajęcia unijne, a nawet wzięliśmy udział w bardzo pouczającej wycieczce. To wszystko w ramach projektu „Gimnazjum równych szans”, współfinansowanego z funduszy UE. Zajęcia prowadzone były przez naszych nauczycieli w dwóch kategoriach: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. Te drugie miały na celu rozwijanie naszych mocnych stron w języku angielskim, aktorstwie, przedsiębiorczości, matematyce, przyrodzie, informatyce i pisarstwie. Zajęcia wyrównawcze powstały po to, by pomóc słabszym uczniom. Były prowadzone w blokach z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego. Podczas zajęć panowała wesoła atmosfera, było luźniej niż na lekcjach, mogliśmy dzielić się ze sobą wiedzą i spostrzeżeniami no i oczywiście rozwijaliśmy umiejętności wspólnej pracy, stawiania czoła problemom i nauki w praktyce. Tego roku pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa. Zwiedziliśmy Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie mogliśmy podziwiać stare samochody, a także wykonywać doświadczenia. Potem odwiedziliśmy muzeum pod Sukiennicami. Dzięki temu poznaliśmy zwyczaje i życie dawnych mieszkańców Krakowa. Według mnie projekt był bardzo udaną inwestycją w naszą przyszłość, pomógł nam się rozwinąć, a także, dzięki wizycie pani psycholog, poznać nasze predyspozycje zawodowe. Udział przyniósł mi bardzo dużo korzyści.

 

Fot.: Gimnazjaliści z Załucznego zdobywają wiedzę podczas wycieczki edukacyjnej do Krakowa.

                                                                                              Fot. Rafał Pacer  

Opracowanie tekstu: Wacław Sajdak