ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

2011-11-23 do 2011-12-02 // Oglądano: 5460 // Wstecz
Dyrektor
Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu
ul. Kamieniec Dolny 55
34-470 Czarny Dunajec

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r Nr 112, poz. 654) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027).

O G Ł A S Z A     K O N K U R S   O F E R T

NA    ŚWIADCZENIA    ZDROWOTNE:


 

1.     wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii,

2.     wykonywanie badań z zakresu diagnostyki radiologicznej,

3.     wykonywanie badań z zakresu mammografii,

4.     wykonywanie badań z zakresu cytologii,

5.     udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa,

 

Szczegółowe  warunki  konkursu  i  materiały  informacyjne  o  przedmiocie  konkursu  oraz stosowne   formularze   można   uzyskać   w   Przychodni w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec Dolny 55, 34 -470 Czarny Dunajec tel. (18) 265 – 73 – 70 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, e-mail  sgzpoz@wp.pl, bądź pobrać ze strony www.czarny-dunajec.pl

Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodni w Czarnym Dunajcu II piętro (administracja zakładu) w dni robocze w terminie do 01.12.2011r. do godz. 10.00.
Dotyczy to zarówno ofert złożonych w administracji Przychodni w Czarnym Dunajcu, jak i ofert nadanych w formie przesyłki pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić:

·        dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

·        numer sprawy: SGZPOZ - 44/2011,

·        napis określający przedmiot postępowania konkursowego,

·        napis: ,,Nie otwierać przed dniem 01.12.2011r. godz. 12.00 (termin otwarcia ofert).

Oferty nadane, jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert, jak również oferty złożone na Dzienniku Podawczym Udzielającego zamówienie po terminie składania ofert, zostaną odrzucone.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2011 r. o godz. 12.00  w  Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Czarnym Dunajcu ul. Kamienic Dolny 55. Termin związania oferta wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminów.