ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 94/2011 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie : wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczy

2011-09-05 do 2011-10-10 // Oglądano: 1416 // Wstecz

Działając na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. )

z a r z ą d z a m , co następuje :

 § 1

1.      Wyznacza się wszystkie gminne tablice ogłoszeń na terenie Gminy Czarny Dunajec jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

2.      Szczegółowy wykaz tablic na terenie poszczególnych miejscowości zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informację w sprawie wykazu miejsc o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               
Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 16 sierpnia 2011 roku     

I N F O R M A C  J A
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

o wyznaczonych tablicach i ich ilości na terenie Gminy Czarny Dunajec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Ilość tablic

1

Czarny Dunajec

4

2

Wróblówka

1

3

Dział

1

4

Pieniążkowice

2

5

Odrowąż

1

6

Załuczne

1

7

Podszkle

2

8

Piekielnik

3

9

Podczerwone

1

10

Ciche dolne

2

11

Ciche środkowe

2

12

Ciche górne

2

13

Ratułów dolny

2

14

Ratułów górny

1

15

Stare Bystre dolne

2

16

Stare Bystre górne

1

17

Czerwienne górne

1

18

Czerwienne dolne

1

19

Chochołów

2

20

Koniówka

1

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz