ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Absolutorium dla wójta

2011-07-08 do 2011-07-22 // Oglądano: 2535 // Wstecz
Absolutorium dla wójtaOstatnia zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce we środę, 22 czerwca. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności. I tak obecni usłyszeli informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za 2009 i 2010 rok. Najważniejszym punktem posiedzenia było jednak podjęcie uchwały w sprawie udzielanie wójtowi gminy absolutorium za 2010 rok.

 W związku z wprowadzonymi zmianami w obowiązującej procedurze, przypominamy kolejność postępowania w tej najważniejszej dla samorządu sprawie. I tak udzielenie absolutorium obejmuje:

·rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za ubiegły rok.

·rozpatrzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

·rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,

·zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

·przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

·podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy oceniany rok.

·podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za poprzedni rok

Na ostatniej sesji omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy dokonała Skarbnik Gminy Stanisława Pilch. Dokumenty te były wcześniej szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Nic dziwnego, że Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione ustalenia jako spełniające ustawowe wymagania. Rada została również zapoznana z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2011 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz informację o stanie mienia gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy była takiego samego zdania i opowiedziała się jednogłośnie za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Stosowny wniosek został przesłany do RIO i także został pozytywnie zaopiniowany. W tej sytuacji radnym pozostało podjęcie dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010. Wszyscy głosowali za – uchwały podjęto jednogłośnie. Gratulujemy.

Poza tak ważnymi oraz stałymi punktami posiedzenia znalazło się jeszcze miejsce na podjęcie kilku innych uchwał w sprawach:

a)zmiany uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXXIV/334/2010 z dnia 10 marca 2010 rok w sprawie przyjęcia Gminnego Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

b)opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

c)zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011 – 2022.

e)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2010 rok,

f)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2010 rok

g)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2010 rok.

h)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego – chodzi o wykonie dokumentacji przebudowy wybranych odcinków dróg powiatowych.

Pełna treść uchwał oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy, w tym także pełniejsze wersje tekstów z naszej wkładki można znaleźć na stronie gminnej: www.czarny-dunajec.pl. Zapraszamy do lektury. Kolejną sesję Rady Gminy zaplanowano w lipcu.

Opracowanie tekstu i Fot. Wacław Sajdak