ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Przebudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej oraz budowa chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem - Podczerwone, Koniówka

2011-06-30 do 2011-07-13 // Oglądano: 2061 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że została wydana decyzja Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2011r. znak: OŚ.7624-16/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :  „Przebudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+120 do km 5+680 w m. Podczerwone i Koniówka”.

Decyzję wydano na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, reprezentowanego przez P. Rafała Niedośpiał, Projekty Inżynierskie „SZOSA”, ul. Kolbego 44, 34-730 Mszana Dolna.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, w pokoju nr 37.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk