ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czas konkursów

2011-06-01 do 2011-06-07 // Oglądano: 1948 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:


    1. Szkoły Podstawowej  Nr 1  im. Bohaterów Westerplatte w Cichem,  z siedzibą w Cichem 152, 34-407 Ciche, 

   2. Szkoły Podstawowej  w Podczerwonem,  z siedzibą  w Podczerwonem 246,

       34-470 Czarny Dunajec,

   3. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, z siedzibą w Chochołowie 184b, 34-513 Chochołów,

   4. Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, z siedzibą w Odrowążu 41, 34-408 Odrowąż,

   5. Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu,  z siedzibą przy ul. Targowej 1B, 34-470 Czarny Dunajec.

Do  konkursu  może  przystąpić osoba, która  spełnia  wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wszystkie dokumenty określone prawem, w tym uzasadnienie  przystąpienia   do   konkursu  oraz  koncepcję   funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola czy publicznej szkoły. Kompelty dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i  dopiskiem „Konkurs   na   stanowisko dyrektora  …” (podać nazwę i adres placówki, której  konkurs  dotyczy) w  terminie do 27 maja 2011 r. do godz. 15 00 na adres: Gminny  Zespół  Oświatowy  ul.  Piłsudskiego  4, 34-470 Czarny Dunajec.  Oferty, które wpłyną po upływie tegoi terminu nie będą rozpatrywane. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.