ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

2011-05-13 do 2011-05-27 // Oglądano: 3925 // Wstecz

WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC

ogłasza konkurs

na kandydata na  stanowisko dyrektora:

 

   1. Szkoły Podstawowej  Nr 1  im. Bohaterów Westerplatte w Cichem,  z siedzibą w Cichem 152,                            

       34-407 Ciche, 

   2. Szkoły Podstawowej  w Podczerwonem,  z siedzibą  w Podczerwonem 246,

       34-470 Czarny Dunajec,

   3. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie,

       z siedzibą w Chochołowie 184b, 34-513 Chochołów,

   4. Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, z siedzibą w Odrowążu 41,

        34-408 Odrowąż,

   5. Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu,  z siedzibą przy ul. Targowej 1B,

       34-470 Czarny Dunajec.


 I. Do  konkursu  może  przystąpić osoba, która  spełnia  wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył   studia  magisterskie i posiada  przygotowanie  pedagogiczne   oraz kwalifikacje  do  zajmowania   stanowiska   nauczyciela  w  danym  przedszkolu, szkole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenie nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższe

-  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust.4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1  pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.  zm.) lub  w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.);

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole  i spełnia wymagania określone w pkt. 1  ppkt. 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły może zajmować osoba  niebędąca nauczycielem, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)       ukończyła studia magisterskie;

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)       ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)       nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie

      o ubezwłasnowolnienie;

6)       spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2,5,7 i 9.

4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie  przystąpienia   do   konkursu  oraz  koncepcję   funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły,

2) poświadczoną  przez kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu  pracy  pedagogicznej – w  przypadku nauczyciela  albo

-  stażu pracy  dydaktycznej    w przypadku  nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego   wykształcenia, w   tym    dyplomu  ukończenia   studiów   wyższych lub   świadectwa   ukończenia    studiów   podyplomowych   z  zakresu zarządzania  albo  świadectwa   ukończenia   kursu    kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie  lekarskie o  braku  przeciwwskazań   zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie, że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie,  że  kandydat   nie   był   karany  zakazem  pełnienia   funkcji   związanych z  dysponowaniem  środkami   publicznymi, o  którym   mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za   naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w  art. 147  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

10)  oświadczenie o dopełnieniu  obowiązku, o którym mowa  w  art. 7 ust. 1 i  ust. 3a ustawy z dnia 18  października  2006 r.  o  ujawnianiu   informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych  dokumentów   (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  63, poz.  425,  z   późn.  zm.)    w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał  lub  poświadczona  przez kandydata za zgodność z  oryginałem kopia  karty  oceny  pracy lub oceny  dorobku  zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że  kandydat nie był  karany  karą  dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) lub  w  art. 140 ust. 1 ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni   praw publicznych    w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na  przetwarzanie danych osobowych   zgodnie   z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm) w celach  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora.

Wszelkie  sporządzone  osobiście  przez  kandydata  dokumenty  winny być własnoręcznie   podpisane; w  przypadku  składania  kserokopii  dokumentów, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i  dopiskiem „Konkurs   na   stanowisko dyrektora  …” (podać nazwę i adres placówki, której  konkurs  dotyczy) w  terminie  14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec   i  umieszczenia  ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy Czarny  Dunajec tj. do dnia 27 maja 2011 r. do godz. 15 00 na adres: Gminny  Zespół  Oświatowy  ul.  Piłsudskiego  4, 34-470 Czarny Dunajec.  Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

IV. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.  Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych  od upływu terminu składania ofert.

 

  Czarny Dunajec, dnia 13  maja 2011 r.                                          Wójt Gminy Czarny Dunajec

                                                                                                                Józef Babicz