ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika - Podczerwone - Koniówka

2011-05-05 do 2011-05-19 // Oglądano: 2652 // Wstecz
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Z A W I A D A M I A M,

że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, reprezentowanego przez Pana Rafała Niedośpiał- Projekty Inżynierskie „Szosa” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka 060 drogi  wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+120 do km 5+680 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka, zgromadzona została całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji.

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, w pokoju nr 37
., w godzinach pracy urzędu  (7.30 – 15.30), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważane będzie za doręczone po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

 

Z. up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk