ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec

2020-06-23 do 2020-08-11 // Oglądano: 113 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z  art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 poz. 1587 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1 

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Załucznem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie:

- umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Gminy;

- wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Konkurs zgodnie z regulaminem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587 ze zm.), przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZałącznik nr 1 do Zarządzenia
Dodano: 2020-06-23 14:20:26Pobrano: 38 // 0.22 MB
pdfZgoda na przetwarzanie danych
Dodano: 2020-06-23 14:20:38Pobrano: 17 // 0.44 MB