ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016 – Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Obwodnica Chochołowa

2020-06-18 do 2020-07-01 // Oglądano: 105 // Wstecz

Nasz znak: OŚ.6220.29.2016

          Czarny Dunajec, dnia: 2020-06-18

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, iż w dniu 08.06.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25.05.2020 r.,
znak: OŚ.6220.29.2016, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica Chochołowa” w wariancie B.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 74 ust. 3 ustawy udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283) i art.49 Kpa – strony postępowania
o decyzjach czy innych czynnościach organu są zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 18.06.2020 r. – 01.07.2020 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk