ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PROCEDURA DOSTARCZANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KWARANTANNIE DOMOWEJ NA TERENIE MAŁOPOLSKI

2020-04-08 do 2020-04-30 // Oglądano: 147 // Wstecz
Zadanie: Dostarczanie produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych osobom będących
w kwarantannie domowej, kontynuujących leczenie w ramach innych jednostek chorobowych
Wykonawca zadania: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, służby mundurowe,
wolontariusze

CEL ZADANIA

Celem zadania jest postępowanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które zapewni prawidłowe zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, w czasie  ogłoszenia stanu epidemii na terenie Polski, dla osób będących w kwarantannie domowej, kontynuujących leczenie w ramach innych jednostek chorobowych.

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA

Utrudnienia i opóźnienie w dostawach produktów leczniczych i wyrobów medycznych do aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych z hurtowni farmaceutycznych ze względu na zmniejszenie się obsady kadrowej i osobowej. Zmniejszona ilość obsady kadrowej w aptekach, w punktach aptecznych, zwiększona ilość pacjentów obsługiwanych przez apteki realizowanych recept oraz usług farmaceutycznych. Braki produktów leczniczych aptekach ze względu na coraz dłuższy czas realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek oraz czasowe braki dostępności produktów leczniczych. Trudności z pozyskaniem wykonawców zadania ze względu na ryzyko zakażenia. Konieczność zagwarantowania kolejnym osobom środków ochrony osobistej (maseczki na twarz, rękawice jednorazowe, alkoholowe środki do dezynfekcji rąk o minimalnym stężeniu 60%)

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

1. Przekazanie procedury do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Procedura została zaopiniowania.

2. Przekazanie procedury do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu poinformowania służb zespolonych oraz niezespolonych jak również organów samorządowych w zakresie realizacji tego zadania

3. Przekazanie procedury do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

4. Przesłanie informacji do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w zakresie sposobu realizacji tego zadania.

KONCEPCJA DZIAŁANIA

1. Należy poinformować osoby objęte kwarantanną, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, jakie te osoby przyjmują regularnie w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób i zgłosić taką potrzebę. Trzeba również informować te osoby, że ze względu na konieczność zapewnienie ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. W momencie wystąpienia zapotrzebowania u osoby objętej kwarantanną na zaopatrzenie w produkty lecznicze w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, osoba ta powinna skontaktować się z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej lub IKP.

3. Po wystawieniu e-recepty osoba ta kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem apteki lub punktu aptecznego, podaje telefon kontaktowy do właściwego ośrodka pomocy społecznej, otrzymany kod e-recepty i pesel oraz uzgadnia sposób płatności za wydane produkty lecznicze i informuje o sposobie odbioru tych leków. Wskazane jest, by w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych. Następnie osoba będąca w kwarantannie kontaktuje się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej i informuje o zgłoszeniu realizacji recepty i ustaleniach z apteką.

4. Kierownik apteki powinien potwierdzić we wskazanym ośrodku pomocy społecznej czy osoba zgłaszająca realizację e-recepty jest faktycznie objęta kwarantanną. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodkom pomocy społecznej, na ich wniosek.

5. Apteka realizuje receptę w taki sposób, iż produkty lecznicze pakuje do pudełka i opisuje w sposób jednoznacznie wskazujący odbiorcę. Do leków ma być dołączona przez pracownika apteki adnotacja ze wskazanym dawkowaniem i sposobem stosowania. Datę i godzinę odbioru leków wskazany pracownik ośrodka pomocy społecznej, służb mundurowych lub wolontariusz ustala z pracownikiem apteki. Po odbiorze leków z aptek, mają one zostać dostarczone osobie objętej kwarantanną.

Wskazane byłoby wprowadzenie bezpiecznego systemu pokwitowań odbioru.

6. Dostarczenie paczki z produktami leczniczymi z apteki powinno odbywać się z zachowaniem wszelkiej ostrożności i z jak najbardziej ograniczoną możliwością bezpośredniego kontaktu z osobą będącą w kwarantannie domowej. Konieczne jest zachowanie odstępu pomiędzy osobą dostarczającą produkty lecznicze a osobą poddaną kwarantannie minimum 1,5 metra (nie przekraczać progu mieszkania), unikanie dotykania powierzchni tj. klamki, włączników elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wizyty, NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

7. Osoba dostarczająca produkty lecznicze z apteki do osoby objętej kwarantanną bezwzględnie powinna być zabezpieczona w indywidualne środki ochrony, takie jak maseczka na twarz, rękawice jednorazowe oraz alkoholowy środek do dezynfekcji rąk o minimalnym stężeniu 60%.