ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2020/UP

2020-02-07 do 2020-02-14 // Oglądano: 150 // Wstecz
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”- w roku 2020
(pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2020).

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z klas I-III na basen w Chochołowskich Termach.

 

I. Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie- I grupa, 15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- I grupa, 15 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- I grupa, 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- II grupy, 30 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Podszklu- I grupa, 15 dzieci,

11. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- II grupy, 30 dzieci,

12. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa- 15 dzieci,

13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,

 

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą uczyły się pływać na basenie. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. Zamawiający przewiduje łączenie poszczególnych grup- tak, aby na basenie przebywały jednocześnie maksymalnie II grupy dzieci. Łączenia są wskazane w formularzu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany basen.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 7 grudnia 2020 roku- wliczając w to przerwę wakacyjną.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2020/UP .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 lutego 2020 roku-
do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

7.02.2020 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

 

 

 

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec


docxformularz ofertowy transport.
Dodano: 2020-02-07 10:37:20Pobrano: 42 // 0.02 MB