ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.29.2016. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów do wydania decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: Obwodnica Chochołowa

2020-01-16 do 2020-01-30 // Oglądano: 184 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji w sprawie z wniosku Zarządu
Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16, 30–693 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”.

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Referat Geodezji i Ochrony Środowiska, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 16.01.2020 r. – 30.01.2020 r.

 

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk