ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC W SPRAWIE WYBORÓW DO MŁODZIEZOWEJ RADY GMINY I KADENCJI

2019-11-27 do 2020-05-01 // Oglądano: 395 // Wstecz

I. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy I kadencji odbędą się 17 grudnia 2019r.
o godz. 8:30-14:30.

II. Okręgi Wyborcze

Okręg wyborczy stanowią następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec ;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, 34-407 Ciche 152;

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, 34-407 Ciche 453a;

4) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, 34-513 Chochołów 184b;

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem, 34-407 Czerwienne 89;

6) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, 34-408 Odrowąż 41;

7) Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale, 34-408 Pieniążkowice 142;

8) Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa Wojciecha Lei w Podczerwonem, 34-470 Podczerwone 246;

9) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńkiego, 34-472 Piekielnik 202

10) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, 34-472 Podszkle 47

11) Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, 34-407 Ratułów 159;

12) Szkoła Podstawowa w Załucznem, 34-408 Załuczne 84a;

13) Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem, 34-407 Czerwienne 245;

14) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem, 34-407 Stare Bystre 347;

15) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Starem Bystrem, 34-407 Stare Bystre 124;

16) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krakowie z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Ignacego Mościckiego 8, 34-470 Czarny Dunajec;

17) Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu, ul. Kmietowicza 2, 34-470 Czarny Dunajec.

 

Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 3 lata. Liczba radnych wybieranych do Rady jest zmienna i zależy od ilości dzieci i młodzieży uczęszczających do danej szkoły. Szkole liczącej od:

1) 1-150 uczniów przysługuje 1 mandat radnego;

2) 151-300 uczniów przysługują 2 mandaty radnego;

3) powyżej 300 uczniów przysługują 3 mandaty radnego.

 
III. Dyrektor

Wskazuje Opiekuna wyborów oraz powołuje Szkolną Komisję Wyborczą do dnia 20 listopada 2019r. Ilości członków Szkolnej Komisji Wyborczej jest zależna od decyzji dyrektora szkoły, mając na uwadze sprawne przeprowadzenie wyborów.


IV. Szkolna Komisja Wyborcza (SKW)

W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba kandydująca na członka Młodzieżowej Rady.

Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

1) rejestrowanie kandydatów na Radnych;

2) sporządzanie listy kandydatów wymienionych w porządku alfabetycznym;

3) przygotowywanie kart do głosowania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu, opatrzonych pieczęcią danej szkoły i wydanie ich uprawnionym do głosowania w dniu wyborów;

4) przeprowadzenie głosowania;

5) ustalanie wyników wyborów i sporządzenie protokołu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu, w dniu przeprowadzenia wyborów;

6) podanie wyników wyborów do wiadomości, poprzez wywieszenie kopii protokołu na tablicy ogłoszeń na terenie Szkoły, właściwej dla sporządzonego protokołu;

7) przekazanie protokołu z wyborów, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, w terminie do 3 dni od sporządzenia protokołu.


V. Kandydaci do Młodzieżowej Rady Gminy- zgłoszenia

Radnym może być każda osoba w wieku od 13 do 18 lat, zamieszkała na terenie Gminy Czarny Dunajec. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę w Szkole, do której uczęszcza najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019r. Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Czarny Dunajec, a uczący się poza nią, który chce kandydować do Rady lub oddać głos w wyborach do Rady, wybiera okręg wyborczy odpowiednio do typu szkoły, do którego uczęszcza.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać imię i nazwisko, wiek, nazwę Szkoły, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu oraz zgodę opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) lub zgodę (w przypadku osób pełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu. Ponadto osoba niepełnoletnia musi przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w pracach Młodzieżowej Rady, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu.

Zgłoszenia kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy należy składać do Szkolnej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 Mandat członka Młodzieżowej Rady uzyskują osoby z największą ilością głosów, w danej Szkole. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez dwie lub więcej osób, Komisja Wyborcza po uzyskaniu dalszej zgody na kandydowanie od tych kandydatów, przeprowadza losowanie, którego zasady określa Komisja Wyborcza, w obecności kandydatów posiadających taką samą liczbę głosów.

 

VI. Kampania wyborcza.

Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady trwa przez 14 dni bezpośrednio poprzedzających dzień wyborów. W dzień wyborów, obowiązuje cisza wyborcza.


docxzgłoszenie kandydata
Dodano: 2019-11-27 13:34:37Pobrano: 52 // 0.01 MB
docxzgody rodziców
Dodano: 2019-11-27 13:34:58Pobrano: 51 // 0.01 MB