ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko

2019-11-06 do 2019-11-20 // Oglądano: 225 // Wstecz

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko

pod nazwą Biały Potok V

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/97/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Biały Potok V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.11.2019r. do 10.12.2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. nr 17, w godz. od 1000 do 1400.

Jednocześnie informuję, że ww. projekt planu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko - zakładka planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, w dniu 4.12.2019r. o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Kościelisko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019r., w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@gminakoscielisko.pl. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Biały Potok V, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu można składać, stosownie do art. 40 ww. ustawy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:architektura@gminakoscielisko.pl. Uwagi i wnioski w postępowaniu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kościelisko.

Jednocześnie informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Kościelisko reprezentowana przez Wójta Gminy Kościelisko, z siedzibą ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5.Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

6.Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

7.Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.l lit. b i c Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 8a i 8b i art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

8.Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym również z obowiązku archiwizacyjnego.

9.Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.Składającemu uwagę przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: prawnicy@gminakoscielisko.pl, tel. 18 20 79 100 wew. 36 lub 18 20 220 36.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 4.11.2019r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu..............

URZĄD GMINY KOŚCIELISKO, ul. Strzelców Podhalańskich 44,34-511 Kościelisko
tel./ fax: 18 20 79 100, elektroniczna skrzynka podawcza /yer4hy759r/skrytka
e-mail: gmina@gminakoscielisko.pl www.gminakoscielisko.pl

Skan oryginału w załączniku.


pdfObwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko
Dodano: 2019-11-06 13:48:15Pobrano: 46 // 0.94 MB