ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

2019-10-30 do 2020-04-04 // Oglądano: 415 // Wstecz

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688, poz. 1570 oraz poz. 2020), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 jest również udostępniony
w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30.10.2019r.


docformularz-do-konsultacji 2020
Dodano: 2019-10-30 11:24:54Pobrano: 104 // 0.03 MB
docUchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020
Dodano: 2019-10-30 11:25:09Pobrano: 110 // 0.08 MB