ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

2019-10-21 do 2019-10-29 // Oglądano: 253 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (l.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

podaje do publicznej wiadomości informację

o sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PoIana Biały Potok PIJ ii 20026. położonego na terenie województwa małopolskiego, w gminie Kościelisko:

oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia.

Z projektami ww. zarządzeń, uzasadnieniami oraz dokumentacją waz z załącznikami, można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków oraz na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, tj. do dnia 29.10.2019 r., mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
pdfSKM_C364e19102115210
Dodano: 2019-10-21 15:30:42Pobrano: 52 // 0.31 MB