ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. sportu

2019-09-23 do 2019-10-07 // Oglądano: 570 // Wstecz

Miejsce pracy: Czarny Dunajec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: wychowanie fizyczne) oraz kurs pedagogiczny.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 6. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista.
 7. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 8. Doświadczenie w organizacji imprez sportowych.
 9. Prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu.
 2. Wytyczanie kierunków działania i ich realizacja w zakresie funkcjonowania sportu Gminie.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 4. Przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół oraz klubów z terenu Gminy.
 5. Opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.
 6. Przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczeń końcowych i przedłożenie ich do akceptacji Dyrektorowi CKiP.
 7. Przygotowywanie propozycji do budżetu Centrum Sportu i Rekreacji na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych.
 8. Prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez.
 9. Opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych.
 10. Opracowywanie regulaminów zawodów sportowych.

V. Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, staż pracy,

- kopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- inne dokumenty – o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2019-09-27 15:30

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec lub pocztą. na z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Specjalisty ds. sportu” w terminie nieprzekraczalnym do dnia 27 września 2019r. (liczy się data wpływu).


docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych - nabor na koordynatora.
Dodano: 2019-09-23 12:17:51Pobrano: 62 // 0.01 MB