ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

2019-09-17 do 2019-09-30 // Oglądano: 706 // Wstecz

Znak: OR. 2110.22.1.2019

Czarny Dunajec 17.09.2019 r.

Wersja poprawiona !

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

nazwa stanowiska pracy

 

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a) Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej,
na których realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska lub geodezji lub gospodarki nieruchomościami, lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej z zakresu usług geodezyjnych. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu: geodezji, prawa, administracji lub ochrony środowiska (w tym wykształcenie inżynierskie); inny profil wyższego wykształcenia jest dopuszczalny tylko w przypadku braku kandydatów posiadających wykształcenie określone w zdaniu pierwszym.

d)Prawo jazdy kat. B.

e)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej.
Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi
w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami wykonywanymi
na stanowisku, w szczególności:

    • Ustawy o samorządzie gminnym,
    • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    • Ustawy o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi,
    • Przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej,
    • Ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności:

ü ustawy o gospodarce nieruchomościami

ü ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

ü ustawy kodeks cywilny

ü ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

ü ustawy Prawo ochrony środowiska

ü ustawy o ochronie przyrody

ü ustawy Prawo wodne

ü o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, cyklu szkoleń itp. z zakresu zarządzania lub zadań realizowanych na stanowisku (pkt 3).

b)Staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz
z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

1) Organizacja wykonania całokształtu zadań określonych dla Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska, a zwłaszcza:

a) organizowanie procesu pracy Referatu według zasad oszczędności
i gospodarności w działaniu,

b) podejmowanie działań mających na celu osiąganie przez podległych pracowników kompetencji, wiedzy, umiejętności odpowiednich do zajmowanego stanowiska
i powierzonych czynności,

c) dokonanie szczegółowego podziału czynności między poszczególnych pracowników

d) przeglądanie korespondencji wpływającej do Referatu, dekretacja korespondencji na poszczególnych pracowników Referatu oraz udzielanie pracownikom wskazówek co do kierunku załatwiania spraw pozostających w ich zakresach czynności,

e) dokonywanie wstępnej aprobaty pism przedkładanych do podpisu Wójtowi,

f) sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie pracy Referatu - systematyczna kontrola pracy i bieżące rozliczanie podległych pracowników z terminowej
i prawidłowej realizacji nałożonych na nich zadań,nadzorowanie i akceptowanie wszystkich spraw z zakresu działania Referatu,

g) nadzór nad właściwym gromadzeniem oraz przechowywaniem w podległym Referacie akt spraw, w tym nad prowadzeniem rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

h) nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem do archiwum zakładowego akt spraw wytworzonych w podległym Referacie,

i)udział w naborze pracowników do podległej komórki organizacyjnej, w tym przygotowanie zakresu wymagań, opracowanie pytań testowych i ustnych,

j)przekazywanie informacji niezbędnych do przygotowania i wdrożenia służby przygotowawczej dla podległych pracowników oraz nadzór nad tą służbą,

k) dokonywanie ocen pracowniczych w wyznaczonych terminach.

2) Informowanie Wójta o stanie spraw i realizacji istotnych zadań, oraz o istotnych zmianach obowiązującego prawa związanych z zadaniami realizowanymi w Referacie.

3) Współdziałanie z Radą Gminy i jej organami we wszystkich sprawach należących
do zakresu działania tych organów, a związanych z powierzonymi zadaniami, w tym:

4) uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz Sesjach Rady Gminy,

5) udzielanie na posiedzeniach komisji i Sesjach wyjaśnień i informacji, referowanie przygotowanych projektów uchwał oraz innych spraw,

6) przygotowanie treści odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski, oraz innych informacji, o które zwrócą się radni, lub komisje Rady Gminy w uzgodnieniu i z uwzględnieniem poleceń Wójta Gminy.

7) Przygotowywanie projektów wymaganych aktów prawnych Rady Gminy i Wójta związanych z zakresem realizowanych zadań.

8) Organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków według zasad wynikających z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych.

9) Zapewnienie przygotowania i terminowego przekazywania właściwym organom
i podmiotom materiałów i dokumentów z zakresu sprawozdawczości i statystyki związanych z realizowanymi zadaniami.

10) Zapewnienie opracowania i przekazywania przez pracowników podległego Referatu wszelkich: informacji, zawiadomień oraz innych treści, dokumentów i materiałów
z zakresu realizowanych zadań i prowadzonych postępowań niezbędnych
do umieszczenia na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy.

11) Podpisywanie pism i innych dokumentów kierowanych do innych podmiotów w ramach realizowanych zadań, w zakresie określonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu.

12) Podpisywanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta.

13) Wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych
i zarządzania kryzysowego.

14) Zapewnienie realizacji innych zadań przypisanych w Regulaminie organizacyjnym
do Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska (Regulamin organizacyjny udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.czarny-dunajec.plw zakładce: struktura organizacyjna i zadania).

 

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b) praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)praca w godzinach od 8:00 do 18:00 w poniedziałki oraz 7:30 do 15:30 w pozostałe dni pracujące (wtorek do piątek) (wg stanu na dzień ogłoszenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze); na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514;

d)wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy; na stanowisku przysługuje również dodatek funkcyjny;

e)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca;

f)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych;

g)praca związana z kierowaniem zespołem ludzi o charakterze administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego;

h) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w terenie.

5. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)list motywacyjny,

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)oświadczenie o uprawnieniach do kierowania pojazdami – Kat B.

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo:

j)w przypadku, gdy kandydat powołuje się na ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp. oraz staż pracy, o których mowa w pkt 2 a, b – kopie dokumentów potwierdzających te fakty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu
na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Podpisano, Marcin Ratułowski Wójt GminypdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dodano: 2019-09-17 15:23:50Pobrano: 64 // 0.61 MB