ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2019/2020 XVIII EDYCJA (Segment IA) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

2019-07-25 do 2019-08-10 // Oglądano: 209 // Wstecz
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2019/2020 XVIII EDYCJA (Segment IA) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWspiera organizacyjnie program „stypendiów pomostowych" (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie: „Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich .

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych

Kryteria przyznawania stypendium:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b)są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c)mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

d)pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód

31-546 Kraków, ul. Mogilska 104, 12 4240940, www.kowr.gov.pl

osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.

e)osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

a)Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia , wypełnia wniosek on-line na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl.Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

b)Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 10 października 2019r. ogłasza listę stypendystów.

c)Warunkiem otrzymania stypendium jest:

•w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2019 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,

•w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru . Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania , stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.

Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł .

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

 pdfInformacja Program Stypendiów Pomostowych
Dodano: 2019-07-25 14:57:50Pobrano: 52 // 0.09 MB