ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

2019-07-04 do 2019-07-19 // Oglądano: 1438 // Wstecz

Znak: OR.2111.19.1.2019

Czarny Dunajec 03-07-2019 r.

Wersja poprawiona

WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

z siedzibą w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

 

 

1. Wymagania niezbędne (warunkujące możliwość udziału w konkursie):

a)posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)nieposzlakowana opinia;

d)co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych lub innych instytucjach samorządowych lub państwowych prowadzących działalność z zakresu kultury;

e)posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Elementy oceniane przez Komisję w ramach konkursu wraz z punktacją składającą się na ocenę kandydatów:

 

a)wykształcenie o preferowanym profilu: artystycznym, pedagogicznym, humanistycznym lub inne z zakresu kultury, sportu, zarządzania(maksymalnie 10 pkt);

b)doświadczenie związane z praca w instytucjach kultury lub na stanowiskach związanych z organizacją imprez kulturalnych, sportowych (maksymalnie 20 pkt);

c)przygotowanie i przedstawienie autoprezentacji wraz z wizją działalności CKiP w zakresie kultury, promocji i sportu (maksymalnie 40 pkt) (prezentacja zostanie przedstawiona Komisji na rozmowie kwalifikacyjnej);

d)znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością CKiP, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (maksymalnie 30 pkt) (znajomość przepisów zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

Dyrektor CKiP przy pomocy kadry pracowniczej liczącej7 i 3/8 etatu (+ 1 os. na zlecenie -koordynator sportu), zapewnia realizację zadań wynikających ze Statutu CKiP oraz porozumień zawartych z Gminą Czarny Dunajec (Statut dostępny jest na BIP CKiP). Zgodnie ze Statutem Dyrektor CKiP zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych wrozumieniu ustawy o finansach publicznych, zatrudnia i zwalnia pracowników CKiP. określa zakres upoważnień i odpowiedzialności wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości dla głównego księgowego CKiP.

Do kompetencji Dyrektora CKiP należą w szczególności:

a)wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych,

b)tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa w §7 Statutu, w formach o których mowa w §8 Statutu,

c)prowadzenie spraw pracowniczych,

d)prowadzenie archiwum zakładowego,

e)gospodarowanie majątkiem,

f)opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego CKiP z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora,

g)prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

h)sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalnościCKiP,

i)sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia,

j)sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

k)wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Zatrudnienie na podstawie powołania na okres 3-7 lat na pełen etat.

b) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514.

c) Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze), z uwzględnieniem przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

d)Wynagrodzenie ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

e)Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec.

f) Praca organizacyjno–zarządcza, biurowa w siedzibie CKiP z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych, w tym związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi i sportowymi.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. d /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy/,

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. e,

g)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia) dodatkowo dokumenty wpływające na ocenę kandydata:

h)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów o określonym profilu, o których mowa w pkt 2

i)autoprezentacja wraz z wizją, o której mowa w pkt 2 (w formie pisemnej).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być podpisane. !!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych (pkt 5 lit a-g)!!!

6.Termin i miejsce składania aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub poprzez pocztę elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor CKiP w Czarnym Dunajcu”, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7.Rozstrzygnięcie konkursu

 

a)Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną o spełnieniu wymagań niezbędnych i zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.

b)Konkurs zostanie przeprowadzony przez powołaną przez Wójta Gminy komisję w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

c)Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach.

 

 


Podpisano

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 pdfzgoda-rekrutacja-ogolne,588d0
Dodano: 2019-07-05 13:50:48Pobrano: 159 // 0.43 MB