ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-06-27 do 2019-07-17 // Oglądano: 226 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.400/38

Położenie

Czarny Dunajec, ul. kolejowa

Powierzchnia gruntu

0.0262 ha

Księga wieczysta

NS1T/00075051/2

Opis nieruchomości

Teren znajduje się między budynkami – starej stacji kolejowej a budynkiem dawnych toalet

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

UC1– tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz miesięczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

95,00 zł za 1 m²+ VAT + podatek od działalności gospodarczej

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Oznaczenie nieruchomości

Cz. dz. ew.119

Położenie

Czarny Dunajec, ul. Bugaj

Powierzchnia gruntu

0.0196 ha

Księga wieczysta

Brak

Opis nieruchomości

Teren znajduje się w ogrodzeniu działki siedliskowej nr ew. 124/2.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Powiększenie działki siedliskowej.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

RW – tereny wód otwartych, dolin, potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych.

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

100,00zł + podatek od nieruchomości .

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 5 lat.

Czarny Dunajec dnia 21.06.2019 r.