ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

2019-05-28 do 2019-05-31 // Oglądano: 274 // Wstecz

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Dz.U.2018.1474), wzwiązku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że:

I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwo­leniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Odcinek 6B - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 110 km 5+293 do odc. 120 km 0+072 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1669K na odcinku od km 0+004 do km 0+057 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w miejscowości Piekielnik, w gminie czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, realizowana w ramach zadania pn. Rozbudowa DW957 Krowiarki – Nowy Targ na wniosek z 22 lutego 2019r. (data złożenia w Kancelarii Urzędu: 25 lutego 2019r.), uzupełniony 7 maja 2019r.,złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora: Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec, w miejscowości Piekielnik, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem, a przed nawiasem, pogrubioną czcionką, zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe po zatwierdzeniu podziału nieruchomości) zlokalizowanych:

a)między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 957:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4515/3, 4516/3, 4517/3, 4518/9, 4518/11, 4519/3, 4523/5, 4539/3, 4808/5, 4807/5, 4807/3, 4806/3, 4806/5, 4805/3, 4545/3, 4545/5, 4546/1, 4542/3, 4542/5, 4547/1, 4548/1, 4543/1 (4543), 4525/1 (4525), 4523/14 (4523/6), 4539/7(4539/4), 4539/5 (4539/1), 4537/5 (4537/2), 13222/3 (13222),4791/14 (4791/7), 4792/10 (4792/6), 13218/5 (13218),4808/7 (4808/6), 4792/7 (4792/3), 13195/1 (13195), 4796/2 (4796),13246/2 (13246), 4807/9 (4807/6), 4807/7 (4807/4), 4806/9(4806/6), 4806/7 (4806/4), 4805/5 (4805/4), 4514/8, 4550/1, 4802/1

b)między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1669K, objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4792/8 (4792/3), 4791/12 (4791/5), 4791/10 (4791/4),13195/2 (13195), 4796/1 (4796)

c)między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr K360219 „Do Szymalów”, objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4537/6 (4537/2), 4537/3 (4537/1), 4808/8 (4808/6), 13218/6 (13218)

d)wgranicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4301/1, 4514/6, 4514/8, 13246/1 (13246), 4525/2 (4525), 4523/15 (4523/6), 4539/6 (4539/1), 4538, 4537/4 (4537/1), 4537/7 (4537/2), 13218/7 (13218), 13246/3 (13246), 4796/3 (4796), 4791/11 (4791/4),4792/9 (4792/3), 4792/11 (4792/6), 4791/15 (4791/7), 4791/9

e)w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4518/10, 4518/12, 4519/4, 4539/6 (4539/1), 4537/7 (4537/2), 4792/9 (4792/3), 4791/15 (4791/7), 4542/4

f)w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4525/2 (4525), 4539/8 (4539/4)

g)w granicach terenu objętego obowiązkiem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

obręb 0008 Piekielnik, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

4301/1, 4514/6, 4514/8, 13246/1 (13246), 4796/3 (4796)

 

II. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 24 maja 2019 r., znak: WI-IX.7820.1.13.2019.BS o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidło­wości w projekcie budowlanym do 30 listopada 2019 r. – ze względu na stwier­dze­nie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w proje­kcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 64 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (zaleca się w godz. 1100 – 1400). Informację w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 12 39 21681.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wtoku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.