ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Czarny Dunajec

2019-05-23 do 2019-06-07 // Oglądano: 291 // Wstecz

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2019

Gmina Czarny Dunajec, Wójt Gminy Czarny Dunajec

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 14 w związku z art. 2 pkt 2, 4, 5 i 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczącą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), w obszarze:

I.RODZAJ ZADANIA:

Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Czarny Dunajec”.

II.PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

26000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

III. DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert jest mowa o:

Ogłoszeniu– należy przez to rozumieć niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Czarny Dunajec”.

1) wraz z wszystkimi jego załącznikami;

2) Dysponencie – należy przez to rozumieć Gminę Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

3) Oferencie – należy przez to rozumieć podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego objętego treścią Ogłoszenia;

4) Realizatorze – oznacza Oferenta, z którym Dysponent zawarł umowę o realizację zadania publicznego, o którym mowa w Ogłoszeniu;

5)Komisji Konkursowej – oznacza powołaną w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec komisję konkursową, do zadań której należy przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i wybór, spośród ofert złożonych w tych konkursach, ofert(y) najkorzystniejszych(ej);

IV. ZASADY POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO I PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Czarny Dunajec, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w Ogłoszeniu.

3. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

2) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

4) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

5) oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Gminy Czarny Dunajec oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 6 do Ogłoszenia;

6) Oświadczenie organizatora wypoczynku o nie figurowaniu osób mających być zatrudnionymi przy realizacji zadania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (strona internetowa: rps.ms.gov.pl).

7) oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie (jeżeli dotyczy – patrz: Rozdział V pkt 2 Ogłoszenia);

8) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 

4. Podmiot składający ofertę winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność, prawdziwość i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Dysponent zastrzega, iż terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

7. Komisja Konkursowa proponuje wysokość środków finansowych w oparciu o kryteria określone w Ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

8. Realizacja zadania ma formę finansowania zadania publicznego.

9. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Gmina Czarny Dunajec oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

10. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) i w związku z tym nie przysługuje od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji.

11. Od decyzji Komisji Konkursowej w przedmiocie wyboru ofert(y) najkorzystniejszej(ych) przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Czarny Dunajec. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Oferent składa w nieprzekraczalnym terminie 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym ogłoszono informację o wynikach konkursu. Wójt, w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest uprawniony do:

1) zmiany decyzji Komisji Konkursowej i powierzenia/odmowy powierzenia realizacji zadania Oferentowi,

2) zaproponowania zmiany w ofercie złożonej przez Oferenta i – w przypadku zaakceptowania tejże zmiany przez Oferenta – do powierzenia realizacji zadania Oferentowi,

3) podtrzymania decyzji Komisji Konkursowej.

12. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadania zostaną zamieszczone w formie wykazu
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

13. Warunkiem przekazania środków finansowych przez Dysponenta jest zawarcie z Oferentem (Realizatorem zadania) umowy w formie pisemnej, której przedmiotem będzie realizacja zadania objętego Ogłoszeniem.

14. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

15. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w umowie, o której mowa w punkcie 15 Ogłoszenia.

16. Realizator, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tychże środków wydatków.

17. Z wykonania zadania objętego umową, o której mowa w punkcie 15 Ogłoszenia, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Realizator sporządza sprawozdanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

V.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadania: zadanie zostanie zrealizowane w dniach od 15.07. 2019r. do 31.08.2019r.

2. Warunki realizacji zadania:

1)Termin realizacji zadania – od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 r.;

2)Miejsce realizacji zadania: miejscowość wypoczynkowa - na terenie Polski;

3)Uczestnicy zadania: 15-20 dzieci w wieku od 7 do 17 lat z domów z problemem alkoholowym z terenu Gminy Czarny Dunajec;

4)Realizatorzy zadania publicznego muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania;

Zakres rzeczowy zadania:

5)zapewnienie 14 – dniowego pobytu;

6)zapewnienie 4 posiłków dziennie;

7)zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dowozu uczestników z Czarnego Dunajca ul. Piłsudskiego 2 do miejscowości wypoczynkowej oraz z miejscowości wypoczynkowej do Czarnego Dunajca ul. Piłsudskiego 2, z opcją ewentualnego zabrania dzieci z nie więcej niż z dwóch miejscowości z terenu gminy Czarny Dunajec lub zabrania i odwiezienia dzieci z nie więcej niż z jednejmiejscowości z terenu gminy Czarny Dunajec;

8)prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii w oparciu o przedłożony do oferty program, w wymiarze minimum 15 godzin, w tym szczegółowy plan pracy wychowawczej prowadzonej w trakcie wyjazdu socjoterapeutycznego;

9)prowadzenie zajęć edukacyjnych, kształtujących pozytywne postawy społeczne;

10)prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych;

11)prowadzenie zajęć artystycznych;

12)prowadzenie zajęć plenerowych;

13)prowadzenie zajęć integracyjnych;

14)zapewnienie udziału w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych;

15)zabezpieczenie materiałów piśmiennych i dydaktycznych oraz sprzętu sportowego gwarantującego właściwą realizację zadania;

16)prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii;

17)Realizator przyjmuje na siebie obowiązki administratora danych osobowych osób biorących udział w badaniach, w tym danych o których mowa w Art. 4 pkt 15 w zw. z Art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1);

18)Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska w oparciu o obowiązujące na dzień organizacji wyjazdu przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

19)Baza lokalowa wyposażona w: sprzęt sportowo – rekreacyjny, salę świetlicową, sale sypialne, stołówkę, węzły sanitarne;

20)Zaplecze kadrowe: liczba kadry, kwalifikacje kadry oraz obowiązki kadry winny odpowiadać przepisom obowiązującym na dzień organizacji wyjazdu tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, liczba kadry winna zapewnić bezpieczeństwo dzieci i właściwą realizację zadania. Skład kadry winien obejmować: kierownika kolonii, pedagoga – wychowawcę, pedagoga prowadzącego zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert na realizację zadania upływa w dniu 07.06. 2019 r. o godz. 15.30 .

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie, wyłącznie w lokalu Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, parter, pok. nr 11– Dziennik podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta wraz z zamieszczonym na kopercie w widocznym miejscu dopiskiem:

„Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Czarny Dunajec” – nie otwierać przed 06.06. 2019 r. o godz. 15.30 godz.”.

Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII.TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert(y) w terminie do 5 dni roboczych od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) niewypełnienie wszystkich punktów (pozycji) zawartych w formularzu oferty,

2) złożenie oferty po terminie;

3) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

4) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w Ogłoszeniu;

6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

7) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem ofert;

8) Oferta złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadań;

9) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku zmian osobowych w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwych dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

3. Komisja Konkursowa jest uprawniona do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

6. Komisja Konkursowa, po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do oceny ofert pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizować zadania publiczne,

4) kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy;

6) Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych,

7) wykaz zadań z zakresu ochrony zdrowia zrealizowanych przez Oferenta w ostatnich 3 (słownie: trzech) latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy niż 3 (słownie: trzy) lata – w tym okresie.

8.Wpływ liczby otrzymanych punktów na wysokość przyznanych środków finansowych określa załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

9.Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert(y) najkorzystniejszej(ych), podejmuje decyzję o wysokości przyznanych środków finansowych i przedkłada Wójtowi Gminy Czarny Dunajec informację o rozstrzygnięciu konkursu, w tym dane trzech Oferentów, którzy uzyskali najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej, wraz z informacją o liczbie uzyskanych przez każdego z ww. Oferentów punktów. W przypadku mniejszej ilości Oferentów biorących udział w konkursie, Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Czarny Dunajec liczbę wszystkich Oferentów, biorących udział w konkursie wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych przez Nich punktów.

10.Informację o rozstrzygnięciu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

11.Środki finansowe udzielone z budżetu Gminy Czarny Dunajec wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

12.Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1)nie została złożona żadna oferta;

2)żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w Ogłoszeniu.

13.Zawarcie pomiędzy Dysponentem i wyłonionym Realizatorem umowy o realizację zadania objętego Ogłoszeniem powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, o której mowa
w Rozdziale VII punkcie 11 Ogłoszenia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 – karta oceny formalnej

- Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej

- załącznik nr 4 – procentowy przelicznik

- załącznik nr 5 – wzór sprawozdania

- załącznik nr 6- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


pdfZarzadzenie nr 101
Dodano: 2019-05-23 11:25:23Pobrano: 77 // 0.26 MB
docxzałącznik nr 1 - oferta.
Dodano: 2019-05-23 11:25:43Pobrano: 83 // 0.03 MB
doczałącznik nr 2 - Podstawowa wersja karta oceny formalnej (1)
Dodano: 2019-05-23 11:25:44Pobrano: 74 // 0.10 MB
doczałącznik nr 3 - karta oceny merytorycznej (1)
Dodano: 2019-05-23 11:25:44Pobrano: 76 // 0.16 MB
doczałącznik nr 4 - procentowy przelicznik
Dodano: 2019-05-23 11:25:45Pobrano: 72 // 0.03 MB
docxzałącznik nr 5 - sprawozdanie.
Dodano: 2019-05-23 11:25:46Pobrano: 77 // 0.02 MB