ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu na kadencję 2020 – 2023

2019-05-29 do 2019-06-08 // Oglądano: 591 // Wstecz

Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121,poz. 693) Rada Gminy Czarny Dunajec najpóźniej w październiku br. dokona wyboru ławnika na lata 2020 – 2023

 

Wyborowi przez Radę Gminy Czarny Dunajecpodlega :

 

  1. do Sądu Rejonowego w Nowym Targu – 1 ławnik do Sądu Pracy,
  2. do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 0

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikiem nie mogą być :

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają właściwym radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór kart udostępniony jest w urzędzie gminy, jest dostępny także za pośrednictwem internetu na stronie internetowej gminy : www.czarny-dunajec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierające imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na tej liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy, II piętro – pokój 42 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Zgłoszenie kandydatów, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tadeusz Czepiel