ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

2019-05-14 do 2019-05-28 // Oglądano: 313 // Wstecz

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474, ze zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że po zapoznaniu się z odwołaniem niepochodzącym od strony postępowania – 13 maja 2019 r. wydał decyzję, znak: WI-I.7821.1.47.2018.MP o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Starosty Nowotarskiego nr Z-12/18 z 18 października 2018 r., znak: BA.6740.4.12.2018.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi dojazdowej „Droga za wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ratułów od km 0+017,92 do km 0+159,06.

Ww. decyzja jest ostateczna.

 

Na ww. decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata za wniesienie skargi na decyzję wynosi 500 zł. Opłaty sądowe uiszcza się gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu. Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) prawo pomocy, obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych, może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane w dniu jej odbioru przez adresatów, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia ich publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 80 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400, lub uzyskać informacje w sprawie pod numerem telefonu: 12 39 21405.