ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za 2018 rok

2019-04-30 // Oglądano: 541 // Wstecz

I. Wprowadzenie

1. Cel przygotowania analizy

 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

II. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Dunajec

1. Zagadnienia ogólne

 

Od 01.01.2017 r., zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec realizowane było przez konsorcjum firm: Lider konsorcjum – A.S.A. Eko Polska sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze oraz Partner konsorcjum – IB sp. z o.o., ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec. Firma została wybierana dwukrotnie w trybie przetargów nieograniczonych. Umowa była zawierana na okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku oraz na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbywał się na podstawie indywidualnie zawartych umów pomiędzy zainteresowanym, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów.

Odpady komunalne z terenu Gminy Czarny Dunajec odbierane są w postaci frakcji suchej i mokrej.

Odbiór odpadów komunalnych frakcji suchej i mokrej w systemie workowym lub
w pojemnikach następuje z częstotliwością 1 raz na miesiąc z poboczy dróg.

Odpady wielkogabarytoweodbierane są cyklicznie 2 razy w roku (maj i październik).

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są przez cały rok w punkcie wyznaczonym w danym Sołectwie przez Gminę w porozumieniu z miejscowym sołtysem i wykorzystane do naprawy dróg gruntowych, rolniczych. W przypadku braku możliwości odbioru odpadu – są one odbierane z terenu nieruchomości przez firmę wywozową działającą na zlecenie Gminy.

Odpady niebezpieczne tj. zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, przeterminowane leki i chemikalia, oraz inne odpady niebezpieczne z wyjątkiem azbestu (ten odpad jest odbierany osobno w ramach udzielania dofinansowania mieszkańcom rok rocznie – polega na bezpłatnym odbiorze, transporcie i zeskładowaniu na składowisku odpadów niebezpiecznych od mieszkańców), odbierane są raz na kwartał w ramach organizowania mobilnego punktu na parkingu koło budynku urzędu.

2. Źródła powstawania odpadów komunalnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) odpady komunalne to odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Źródłami powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (wiaty przystankowe) i użyteczności publicznej (szkoły, urząd).

Na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. systemem objętych zostało 4 368 gospodarstw domowych (16 273 osób).

3. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy

 

Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2018 odebrano następujące odpady:

 

Kod odebranych

odpadów

komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych

odpadów komunalnych

[Mg[

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

996,820

15 01 07

Opakowania ze szkła

10,310

16 01 03

Zużyte opony

50,200

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

0,560

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

0,100

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,100

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2,780

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2094,600

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

409,380

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Na terenie Gminy Czarny Dunajec nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do następujących zakładów:

a)MBP IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;

b)MB Recycling Sp. z o.o. ul. Czarnowiejska 56, 26 – 065 Piekoszów;

c)RIPOK IB Odpady Sp. z o.o. część mech., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;

d)RIPOK Myślenice, część mech., ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;

e)LAFARGE Cement S.A Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz;

f)RAF – EKOLOGIA Sp. z o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38 – 460 Jedlicze;

g)ZPZ Złomex S.A., ul. Igołomska 27, 31-983 Kraków.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnymi

 

W 2018 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów komunalnych
i z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Liczba mieszkańców

 

Liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

a) liczba mieszkańców zameldowanych – 22 322 (stan na dzień 31.12.2018 r.),

b) liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

16 273 (stan na dzień 31.12.2018 r.).

Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na migrację lub wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy, czasem wraz z całą rodziną.

 

 

 

IV. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2018 roku i w latach następnych

1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

 

Rok

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Pr [%]

45

40

40

35

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Czarny Dunajec w 2018 r. wyniósł: 0 %. Z terenu gminy nie przekazywano odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania.

2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal,

tworzywa sztuczne,

szkło1)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

1) Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) osiągnięty przez Gminę Czarny Dunajec w 2018 r. wyniósł: 25 %. Zebrano odpady
w ilości 378,499 Mg, które zostały poddane recyklingowi.

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych

 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i remontowych określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, zawiera poniższa tabela:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady komunalne i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Czarny Dunajec w 2018 r. wyniósł: 100 %. Na terenie gminy zebrano 0,560 Mg ww. odpadów, które w chwili obecnej są składowane, a docelowo mają zostać poddane odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie.

 

Osiągane wskaźniki są obliczane na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.

V. Koszty obsługi systemu

 

W 2018 roku koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

 

Nazwa kosztu

Kwota [zł]

 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców – usługa w ramach przetargu

1290 771,37

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze szkół i sprzątania terenów publicznych – usługa w ramach przetargu

145 314,90

Koszty administracyjne

215 153,05

Razem

1 651 239,32

 

 

 

VI. Podsumowanie

 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest:

a) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

c) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska,

d) zmniejszenie nielegalnych składowisk odpadów, tzw. „dzikich wysypisk”,

e) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Czarny Dunajec osiągnęła wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy skł
pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018
Dodano: 2019-04-30 19:21:00Pobrano: 123 // 0.30 MB