ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

BOBRY - jak sobie radzić

2019-04-05 do 2019-04-19 // Oglądano: 699 // Wstecz
BOBRY - jak sobie radzićOd kilku lat w naszej gminie występuje poważny problem z bobrami. Z uwagi na sprzyjające warunki, bobry licznie zadomowiły się w prawie każdym regionie naszej gminy w związku z czym wyrządziły bardzo dużo szkód.

Wykonane przez nie tamy powodują piętrzenie wody przez co zalewane są pobliskie łąki co w konsekwencji utrudnia prace rolników.

Temat jest bardzo trudny, gdyż bobry znajdują się pod ochroną, a więc ich odstrzał jest możliwy, tylko w uzasadnionych przypadkach za specjalną zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeśli już zgoda zostanie wyrażona, to odstrzał możliwy będzie w okresie zimowym, gdy samice nie są kotne. Warto podkreślić, że zainteresowani właściciele gruntów mogą współpracować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie zapobiegania przed szkodami powodowanymi przez bobry, zainteresowanym osobom nieodpłatnie będą przekazywane siatki zabezpieczające cenne drzewa, skarpy lub rury przelewowe po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku. Osoby mogą również zgłaszać szkody w celu ustalenia odszkodowania. W załączeniu przedstawione zostały wymagania formalne dotyczące wniosku o odszkodowanie za wyrządzone szkody. Współdziałanie to może obejmować budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W załączeniu również poradnik "Bóbr europejski ochrona i zapobieganie szkodom", opracowany przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Poradnik zawiera informacje na temat biologii bobra, jego zwyczajów, inżynierskiej działalności, znaczenia dla środowiska przyrodniczego, ochrony prawnej oraz procedury szacowania szkód. Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Zadanie

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Podstawa prawna

1) Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

2) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3.07.2013 r. sygn. akt P 49/11;

3) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2014 r. sygn akt K 36/13.

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Forma załatwienia sprawy

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, m. Kraków:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel.: 12 61-98-120, fax: 12 61-98-122
e-mail:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi / inne informacje

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że do wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry bezwzględnie należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów, na którym wystąpiła szkoda.

W przypadku poszkodowanych, którzy składali wnioski w latach ubiegłych wraz z kompletem dokumentów i szkoda dotyczy tych samych działek, możliwe jest wpisanie we wniosku informacji o przekazaniu do tutejszego Urzędu ww. dokumentów (z podaniem roku ich dostarczenia) i oświadczeniu, że są one aktualne i nie zaszły żadne zmiany własnościowe.

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. dokumentów lub oświadczenia o ich przekazaniu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich dostarczenia.

 

 

 


pdfBobr_Europejski
Dodano: 2019-04-05 08:15:58Pobrano: 766 // 2.24 MB
docWniosek-szkody_icon
Dodano: 2019-04-05 08:16:01Pobrano: 106 // 0.06 MB
pdfWniosek-szkody_icon
Dodano: 2019-04-05 08:16:03Pobrano: 108 // 0.63 MB