ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZAWIADOMIENIE – OBWODNICA CHOCHOŁOWA

2019-03-29 do 2019-04-12 // Oglądano: 485 // Wstecz

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamiam, że sprawa z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16, 30–693 Kraków owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa” nie zostanie załatwiona w terminie z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, w tym obszerny materiał dowodowy oraz liczne uwagi stron i społeczeństwa zgłaszane na etapie prowadzonego postępowania.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 31.05.2019r.

Dodatkowo informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1, § 2 i § 3 Kpa.

Art. 37 § 1 § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Art. 37 §2 Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Art. 37 § 3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 74 ust. 3 Ustawy oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu są zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 29.03.2019 r. – 12.04.2019 r.

 

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC (II PIĘTRO) (1X)

 

W DNIACH: OD………………………………

 

 

DO………….………………………………….

 

PODPIS:

 

 

…………………..……………………………..

WÓJT

Marcin Ratułowski