ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

2019-03-18 do 2019-04-18 // Oglądano: 495 // Wstecz
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach w 2019 r. i możliwości składania wniosków

w zakresie:

I.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych.

→ pula środków w naborach:

1/2019 - dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ - pula 160000,00 zł

2/2019 - dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych, w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje – pula 160000,00 zł

II.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

→ pula środków w naborach:

3/2019 - dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym wprowadzającego innowacje) - pula 505551,00 zł

4/2019 - dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych – pula 229304,00 zł

III.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru

→ pula środków w naborze:

5/2019 – dla operacji realizujących wskaźniki produktu: Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii; Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – pula 500000,00 zł

Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 12.04.2019 do 25.04.2019, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl (→ zakładka Nabory 2019)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310

tel. 18 20 11 543, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność