ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lutego 2019 r.

2019-02-26 do 2019-03-31 // Oglądano: 1233 // Wstecz
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450) oraz Uchwały III/33/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze zm.

 

 

 

Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2019 na wykonywanie zadańpublicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2019r. w zakresie kultury podnazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”, która po posiedzeniu w dniu 18.02. 2019 r. przedstawiła zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji dla organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2hUstawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zarządza się co następuje:

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacjązadańGminy Czarny Dunajec w 2019r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

 

L.P.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

KWOTA DOTACJI

1

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CICHE

17000,00

2

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W CHOCHOŁOWIE

13000,00

3

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ MIĘTUSTWO

17000,00

4

ODDZIAŁ ZWIĄZKU PODHALAN W RATUŁOWIE

17000,00

5

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W ODROWĄŻU PODHALAŃSKIM

14000,00

6

ODDZIAŁ ZWIĄZKU PODHALAN W STAREM BYSTREM

15000,00

7

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ WRÓBLÓWKA

10000,00

8

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU

11000,00

9

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CZERWIENNE

12000,00

10

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU

16500,00

11

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W PIENIĄŻKOWICACH

14000,00

12

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W ZAŁUCZNEM

13000,00

13

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W DZIALE

10000,00

14

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W PIEKIELNIKU

16000,00

15

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PODCZERWONE KONIÓWKA

14000,00

16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNYM DUNAJCU

33000,00

17

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY ZBÓJECKO FAMILIA

7500,00

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 250.000 zł.

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 roku

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres: Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.