ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 stycznia 2019 r.

2019-02-11 do 2019-03-07 // Oglądano: 323 // Wstecz
w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 154 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli prowadzonych w publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Czarny Dunajec, jak w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-29 marca 2019r.

26-30 kwietnia 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-8 kwietnia 2019r.

2- 8 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2019r.

9 maja 2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13-23 kwietnia 2019r.

10-20 maja 2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2019r.

27 maja 2019r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunaj

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronach internetowych szkół.