ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 20 lutego 2019 roku

2019-02-20 do 2019-03-06 // Oglądano: 604 // Wstecz
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 poz. 1587 ze zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie:

- umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Gminy;

- wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 3

Konkurs zgodnie z regulaminem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587 ze zm.), przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZałącznik nr 1 do Zarządzenia
Dodano: 2019-02-20 14:37:40Pobrano: 174 // 0.22 MB
pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dodano: 2019-02-20 14:37:54Pobrano: 144 // 0.44 MB