ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 luty 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulamin pracy w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec

2019-02-15 do 2019-03-15 // Oglądano: 994 // Wstecz
Na podstawie art. 1042 § 2 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 917 ze zm.), w związku z art 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 997 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin pracy w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc dotychczasowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czarny Dunajec ustalony Zarządzeniem Nr 38/2004 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 czerwca 2004 r.
oraz zmieniony Zarządzeniem Nr 20/2009 r. z dnia 18 marca 2009 r.

§ 4

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2-ch tygodni od podania go pracownikom
do wiadomości poprzez rozesłanie treści Regulaminu w wersji elektronicznej na urzędowe adresy poczty elektronicznej oraz – w przypadku pracowników nie posiadających urzędowego adresu poczty elektronicznej – poprzez przekazanie fotokopii Regulaminu.


pdfRegulamin pracy II 2019
Dodano: 2019-02-15 10:11:32Pobrano: 649 // 0.29 MB