ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Posiadasz psa? Sprawdź swoje obowiązki

2019-02-08 do 2019-02-22 // Oglądano: 1060 // Wstecz
Posiadasz psa? Sprawdź swoje obowiązkiUrząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców gminy o obowiązkach właścicieli psów jakie na nich ciążą zgodnie z: ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019r. poz. 122) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017r.

Mając na uwadze coraz częstsze przypadki niesprawowania należytej opieki nad psami przez ich właścicieli dochodzi do zagrożeń dla mieszkańców, turystów i dzieci. Jedną z przyczyn takich zachowań jest nie właściwe utrzymanie psów – ucieczka poza teren nieruchomości.

 

Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do:

·stworzenia warunków, zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej nieruchomości,

·oznakowania nieruchomości odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczenia przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na nieruchomość, w przypadku pilnowania nieruchomości przez psy w tym przez psy niebezpieczne,

·wyprowadzania go na smyczy, a w przypadku psów agresywnych i niebezpiecznych powinien mieć założony kaganiec; zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli pies nie jest niebezpieczny dla otoczenia, a posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem psa.

 

Zabrania się:

·puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna,

·porzucania psa przez właściciela bądź inną osobą pod której opieką pozostaje uznaje się za znęcanie nad nimi, należy przez to rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,

·wprowadzania psów na tereny przeznaczone do gier i zabaw dziecięcych, w tym na tereny piaskownic, placów zabaw, boisk sportowych,

·wszelkich zachowań mających na celu wywołanie agresji psa, w szczególności szczucie i drażnienie.

Do sprawowania należytej kontroli nad posiadanym psem zobowiązuje także
Kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 77

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.