ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec

2019-02-08 do 2019-02-22 // Oglądano: 557 // Wstecz

1.Niniejsze sprawozdanie obejmuje analizę uwag i opinii złożonych w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec. Konsultacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Uchwałą Nr XX/179/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 287 czerwca 2012 r.przeprowadzono odrębnie dla każdego z 15 sołectw Gminy, dlatego też przedstawiona poniżej analiza wraz z kluczowymi wnioskami przedstawia wyniki konsultacji wraz z kluczowymi wnioskami odrębnie dla każdego z Sołectw.

2.Konsultacje zostały przeprowadzone w celu wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami). Podstawę konsultacji stanowił wzorcowy projekt statutu przyjęty przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych. Projekt został udostępniony na czas konsultacji na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

3.Konsultacje przeprowadzono w terminie: 5 stycznia –27 stycznia 2019 r. Zarządzeniem Nr 1/2019 . Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 stycznia 2019 r określone zostały formy i terminy przeprowadzenia konsultacji. Udział mieszkańców każdego sołectwa w konsultacjach zapewniony został, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, poprzez:

1)przekazanie informacji o konsultacjach wszystkim sołtysom;

2)ogłoszenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń na terenie poszczególnych Sołectw Gminy Czarny Dunajec; w informacji podano termin do zgłaszania uwag i opinii – od 10 stycznia do 25 stycznia 2019 r. w formie pism, faksów, poczty elektronicznej, a także uwag ustnych i telefonicznych składanych bezpośrednio pracownikom Urzędu;

3)omówienie projektu nowego statutu z mieszkańcami wszystkich sołectw na zebraniach wiejskich.

4.Wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji: Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy, Zofia Czyszczoń – pracownik Urzędu Gminy, Bartłomiej Błachuta – pracownik Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

1. Chochołów

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Chochołowa nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 13 stycznia, zgłoszona została potrzeba rozszerzenia treści statutu poprzez określenie procedury odwołania sołtysa i rady sołeckiej. Na Zebraniu zgodnie ustalono, że temat ten zostanie uwzględniony w dalszych pracach nad statutem. Ponadto ustalono, że liczba członków Rady Sołeckiej wynosić będzie tak jak dotychczas 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie zaopiniowana.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

Jedyna uwaga, zgłoszona w ramach Zebrania Wiejskiego, dotyczyła wprowadzenia trybu odwołania Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Tryb taki funkcjonował w poprzednio obowiązującym statucie i wprowadzenie go do nowego statutu należy ocenić jako zasadne z punktu widzenia wpływu mieszkańców na życie publiczne.

2. Czarny Dunajec

 

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Grupa mieszkańców Czarnego Dunajca (8 osób) pisemnie (data wpływu 24 stycznia 2019 r.) zgłosiła propozycje, wprowadzające zmiany do wzorcowego statutu sołectwa w zakresie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz członków rady sołeckiej, a także w kwestii głosowania w wyborach od Rady Sołeckiej. (§25, §26, §28 ust. 6 wzorcowego statutu):

·Zaproponowano, aby zgłoszenie kandydata na Sołtysa, zawierało dane osób zgłaszających (uprawnionych), w tym numery dowodów osobistych oraz czytelne podpisy. Z zastrzeżeniem, iż dane kandydata z oczywistych względów są niezbędną częścią zgłoszenia, propozycję należy uznać za uzasadnioną, ponieważ przepis zawarty we wzorcowym projekcie zawiera lukę – nie określa jakie dane osób zgłaszających kandydata na Sołtysa powinno zawierać zgłoszenie. Należy zatem doprecyzować przepis § 25, określając niezbędne dane osób uprawnionych – zgłaszających. Ze względu na fakt, iż wybory dotyczą wspólnot, w których mieszkańcy zazwyczaj się znają, sugeruje się ograniczenie danych do: imienia i nazwiska, adresu oraz czytelnego podpisu – bez numeru dowodu osobistego. Dane te w warunkach wyborów organów Sołectwa w wystarczającym stopniu identyfikują osobę uprawnioną.

·Zgodnie z wnioskiem mieszkańców zwiększeniu ulec powinna minimalna liczba osób zgłaszających kandydaturę Sołtysa – z dotychczasowej i proponowanej w statucie wzorcowym liczby 10 do 25. Ze względu na niewielką liczbę kandydatów, jaka była zgłaszana w minionych wyborach, rozwiązanie to należy uznać za niekonieczne.

·Zaproponowano, aby również kandydatury do Rady Sołeckiej były zgłaszane przez określoną liczbę uprawnionych - co najmniej 10. Należy zaznaczyć, że uregulowania poprzedniego statutu pozwalały na zgłaszanie ustne kandydata do Rady Sołeckiej przez osobę uprawnioną, w trakcie Zebrania Wiejskiego, jak również zgłaszanie listy kandydatów do Rady Sołeckiej przez kandydata na sołtysa – również w trakcie Zebrania Wiejskiego. Nie była w tym przypadku wymagana żadna lista poparcia. Rozwiązanie to w praktyce nie budziło zastrzeżeń i stanowiło sprawną i czytelną dla mieszkańców procedurę zgłoszeniową. Podkreślić też trzeba, że do rady Sołeckiej nie kandydowała wcześniej nadmierna liczba osób. W tym kontekście nie wydaje się zasadnym formalizowanie zgłoszenia kandydatów na członka Rady Sołeckiej (pisemny wniosek, lista zgłaszających obejmująca co najmniej 10 osób uprawnionych).

·W propozycji zawarto zapis, zgodnie z którym zarówno kandydat na Sołtysa jak i członka Rady Sołeckiej powinien dokonać pisemnego zgłoszenia swojej kandydatury, wraz z listą poparcia o której mowa wyżej, poprzez złożenie na dziennik podawczy Urzędu Gminy, przed Zebraniem Wiejskim, na którym będzie wybierana komisja wyborcza. Oznaczałoby to, że przedwyborcze Zebranie Wiejskie obejmowałoby wyłącznie sprawozdanie Sołtysa oraz wybór komisji wyborczej. Rozwiązanie to należy rozważyć. Przyjmując zaproponowane rozwiązanie, należałoby zachować dotychczasową możliwość zgłaszania kandydata również na Zebraniu Wiejskim. Wyłączenie tej możliwości – ze względu na dotychczasowe zasady, do których mieszkańcy się przyzwyczaili – mogłoby wpłynąć na ograniczenie biernego prawa wyborczego mieszkańców. Sugeruje się ewentualnie wprowadzenie zapisu, aby osoby zgłaszające kandydata na Sołtysa w trakcie Zebrania, nie musiały być obecne na tym Zebraniu.

·Zaproponowano wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi liczba kandydatów zarówno na Sołtysa jaki członków rady Sołeckiej nie jest ograniczona. Ponieważ zapisy wzorcowego projektu statutu nie zawierają żadnych ograniczeń co do liczby kandydatów, nie wydaje się zasadnym wprowadzanie tego typu regulacji.

·W kwestii głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej zaproponowano, aby każdy uprawniony oddawał wyłącznie 1 głos (we wcześniejszych wyborach uprawniony mógł oddać tyle głosów, ile wynosiła liczba członków Rady Sołeckiej tj. 7). W uzasadnieniu mieszkańcy wyjaśniają, że przy wszystkich innych wyborach obywatel ma tylko 1 głos i rozwiązanie takie jest wymagane ze względu na funkcjonujące w 21 wieku normy demokratyczne. W tym miejscu należy podnieść , że możliwość oddanie liczby głosów, która jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej, o ile przysługuje każdemu uprawnionemu, nie kłóci się z zasadami demokracji. Równocześnie poprzez takie rozwiązanie głosujący legitymizuje większą liczbę członków Rady Sołeckiej.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia podjęta została uchwała określająca, że liczba członków Rady Sołeckiej wynosić będzie tak jak dotychczas 7. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie zaopiniowana.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

Pisemne uwagi do Urzędu Gminy złożyła jedynie grupa mieszkańców. Przedstawione propozycje mieszkańców dotyczą trybu zgłaszania kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej oraz głosowania w wyborach do rady Sołeckiej. W zakresie trybu zgłaszania kandydatów, ze względu na pewne doprecyzowanie, uzupełnienie zapisów, uwagi te
w części zasługują na uwzględnienie.

3. Ciche

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa. Sołtys przedstawił uwagi przed rozpoczęciem konsultacji z mieszkańcami.

b)Mieszkańcy Cichego nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Sołtys zaproponował zmniejszenie ilości członków rady Sołeckiej do 5 (obecnie 7). Zebraniu Wiejskie podjęło jednak uchwałę o pozostawieniu liczby członków Rady Sołeckiej takiej jak dotychczas – tj. 7. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

 4. Czerwienne

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Czerwiennego nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby członków Rady Sołeckiej takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

5. Dział

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Działu nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Urzędu Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby członków Rady Sołeckiej takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

6. Koniówka

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Koniówki nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

7. Odrowąż

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa. Sołtys przedstawił uwagi przed rozpoczęciem konsultacji z mieszkańcami.

b)Mieszkańcy Odrowąża nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia, w związku z propozycją przedstawioną przez Sołtysa, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby członków Rady Sołeckiej z obecnych. 5 do 7 . Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

W trakcie Zebrania Wiejskiego uchwalono propozycjęzwiększenia liczby członków Rady Sołeckiej – z 5 do 7 . W kwestii liczby członków Rady Sołeckiej Komisja Rady Gminy ds. Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych zaproponowała pozostawienie swobody poszczególnym sołectwom. Głos Zebrania Wiejskiego w tej sprawie należy uznać za bardzo istotny i zasługujący na uwzględnienie.

8. Piekielnik

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Piekielnika nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 7. Zgłoszone też zostały następujące uwagi, propozycje do projektu statutu:

·W stosunku do § 13 zgłoszono uwagę, że Statut nie przewiduje możliwości zastąpienia Sołtysa, w razie jego dłuższej nieobecności, przez osobę upoważnioną. Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości, aby osoba wybrana przez mieszkańców na Sołtysa mogła być zastępowana. W razie wystąpienia sytuacji, w której na stałe wystąpi brak możliwości pełnienia funkcji przez Sołtysa, przewidziana została regulacja dotycząca wyborów uzupełniających. Ponadto mieszkańcy zwrócili uwagę,
iż ust. 5 jest nieprecyzyjny, ponieważ nie określa o jaką bezwzględną większość głosów chodzi, w przypadku wprowadzania zmian do porządku Zebrania Wiejskiego . Uwaga jest zasadna – przepis należy uzupełnić poprzez określenie, że chodzi o bezwzględną większość głosów osób obecnych na Zebraniu.

·W stosunku do § 22 zaproponowany został zapis, zgodnie z którym Sołtys przedstawia na Zebraniu Wiejskim informacje o posiedzeniach Rady Sołeckiej (w tym podjętych przez Radę uchwałach, opiniach i in. rozstrzygnięciach) odbytych od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Propozycja ta, jako wpływająca pozytywnie na wiedze mieszkańców na temat działań Rady Sołeckiej zasługuje na uwzględnienie.Ponadto zawnioskowano o wprowadzenie przepisu określającego, że Sołtys odpowiada za realizację uchwał Rady Sołeckiej. Przepis taki jest zgony z praktyką, a zatem wniosek zasługuje na uwzględnienie. Podobnie pozytywnie należy ocenić uwagę dotyczącą wprowadzenia zapisu o konieczności przyjęcia protokołu z obrad przez Zebranie Wiejskie.

·W odniesieniu do głosowania na Sołtysa oraz Radę Sołecką, przez jednego z mieszkańców zgłoszony został postulat wydłużenia głosowania do godziny 20:00, co umożliwi głosowanie osobom pracującym w niedzielę. W kwestii postulatu wydłużenia godzin głosowania (do godz. 20:00), należy stwierdzić – mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie związane z organizacją głosowań – że brak jest dostatecznych podstaw do tego typu zmiany. Obecny czasokres głosowania – 10 godzin, umożliwia głosowanie również osobom pracującym w niedzielę i wydłużanie go byłoby działaniem nieadekwatnym do potrzeb.

Ponadto Na Zebraniu zwrócono uwagę na pewne drobne błędy w tekście projektu.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

W trakcie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy zgłosili kilka propozycji dotyczących: informowania mieszkańców na Zebraniu Wiejskim o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej, wykonywania przez Sołtysa uchwał Rady Sołeckiej, o doprecyzowanie zapisu dotyczącego uchwalania zmian w porządku Zebrania Wiejskiego oraz konieczności przyjęcia przez Zebranie Wiejskie protokołu z poprzednich obrad. Zmiany te zasługują na uwzględnienie. Stwierdzono również, że zaproponowane wydłużenie czasu głosowania (do 20:00) jest nieadekwatne do potrzeb. Nie ma też podstaw prawnych umożlwiających – co zaproponowano na Zebraniu – upoważnienie przez Sołtysa innej osoby aby zastępowała go w pełnieniu funkcji w trakcie nieobecności.

9. Pieniążkowice

 

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Pieniążkowic nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Urzędu Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

10. Podczerwone

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Podczerwonego nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Sekretarza Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

11. Podszkle

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Podszkla nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

12. Ratułów

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Ratułowa nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o powiększeniu liczby członków Rady Sołeckiej – z obecnych 5 do 7. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

W trakcie Zebrania Wiejskiego uchwalono propozycję zwiększenia liczby członków Rady Sołeckiej – z 5 do 7 . W kwestii liczby członków Rady Sołeckiej Komisja Rady Gminy ds. Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych zaproponowała pozostawienie swobody poszczególnym sołectwom. Głos Zebrania Wiejskiego w tej sprawie należy uznać za bardzo istotny i zasługujący na uwzględnienie.

 

13. Stare Bystre

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Starego Bystrego nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Urzędu Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

14. Wróblówka

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Wróblówki nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Urzędu Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

 

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

15. Załuczne

a)Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

b)Mieszkańcy Załucznego nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag, propozycji, opinii w sprawie nowego statutu Sołectwa.

c)Po przedstawieniu wzorcowego projektu statutu Sołectwa przez pracownika Urzędu Gminy na Zebraniu Wiejskim w dniu 27 stycznia, Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o pozostawieniu liczby radnych takiej jak dotychczas – tj. 5. Pozostała treść projektu statutu została pozytywnie przyjęta.

Kluczowe wnioski

W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści wzorcowego projektu statutu. Wiązać to należy z faktem, iż projekt nowego statutu Sołectwa nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. Ponadto w praktyce stosowania poprzedniego statutu nie występowały poważne problemy, natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

Niniejsze sprawozdanie, zawierające analizę konsultacji społecznych i kluczowe wnioski zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych oraz na Sesji rady Gminy, w celu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć co do zakresu w jaki uwzględnione zostaną wyniki konsultacji.

Podpisano Michał Jarończyk

Sekretarz Gminy z up. Wójta