ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Gminnym Zespole Oświaty

2019-02-06 do 2019-02-20 // Oglądano: 864 // Wstecz

  DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W CZARNYM  DUNAJCU, UL. KOLEJOWA 14a,
34-470 CZARNY DUNAJEC

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR
 W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM


 1.      Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1) Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) Pełna  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Nieposzlakowana opinia;

6) Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku (pakiet  MS Office oraz Windows)

6) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikuje kandydatów do drugiego etapu naboru rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawa  o finansach publicznych, ustawa  Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy  wykonawcze do w/w ustaw.

2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie kursów, szkoleń z zakresu prawa oświatowego, kadr lub pokrewnych związanych z zakresem zadań na stanowisku pracy podinspektora w GZO,

b) Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a

c)  Dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy,

d)  Odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i uprzejmość;

e)  Zdolność analitycznego myślenia;

f)  Umiejętność pracy w zespole,

 

 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na zadania oświatowe;

2)  Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z postępowaniem  konkursowym na stanowisko dyrektora placówki oświatowej;

3)  Prowadzenie baz danych oświatowych i realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej;

4) Kontrola spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego mającego na celu realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

5) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym: sporządzanie umów o pracę, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;

6)  Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;

7)  Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, w tym bazy danych dla organu prowadzącego;

8)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego;

9) Załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków  pracownika GZO;

10) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków według zasad wynikających z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych;

11) Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem szkół do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym przyjmowanie wniosków i rozliczanie dotacji celowej na podręczniki;

12) Obsługa narad, komisji i spotkań oraz ich protokołowanie;

13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.

4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a) praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

b) miejsce pracy: Praca w budynku Gminnego Zespołu Oświatowego, budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

c) okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

d) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

e) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychoraz Regulaminem wynagradzania pracowników GZO;

f) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca;

g) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

5.      Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV);

b)  list motywacyjny;

c)  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

f) dokument poświadczający wykształcenie, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

g)  dokumenty poświadczające staż pracy, kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony;

h)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu
     osoby niepełnosprawnej  (art. 13a ust. 2 ustawy o  pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

i)  ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp. określonych w pkt 2 a i b

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,                    w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, pocztą elektroniczną na adres gzo@czarny-dunajec.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres:                               

Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu                                                          
ul. Kolejowa 14a                                     
34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu 

w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GZO w Czarnym Dunajcu.

W dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu

Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej  będą informowani pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec.


pdfzgoda-rekrutacja,1139d(1)
Dodano: 2019-02-07 09:52:13Pobrano: 145 // 0.43 MB