ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. kontroli i księgowości budżetowej

2019-02-04 do 2019-02-18 // Oglądano: 788 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. kontroli i księgowości budżetowej

nazwa stanowiska pracy

 

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansową, kontrolą lub audytem podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej lub innych podmiotów. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

d)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, systemie oświaty, prawo oświatowe, o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych.

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie studiów podyplomowych, uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu kontroli, audytu, rachunkowości budżetowej.

b)Doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej, w tym w budżetowych jednostkach organizacyjnych.

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)Przeprowadzanie kontroli w urzędzie gminy i w jednostkach podległych.

b)Sporządzanie protokołów pokontrolnych.

c)Opracowywanie zaleceń pokontrolnych.

d)Na polecenie bezpośredniego przełożonego przeprowadzania kontroli doraźnych.

e)Aktualizacja procedur dotyczących kontroli.

f)Właściwe gromadzenie oraz przechowywanie akt prowadzonych spraw, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

g)Opracowywanie planu kontroli na dany rok.

h)Sporządzanie sprawozdania rocznego z kontroli.

i)Opracowywanie analizy ryzyka dla urzędu gminy.

j)Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy (dokumentacja archiwalna i niearchiwalna).

k)Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i związane z tym naliczenia, przekazania i likwidacje.

l)Rozliczanie materiałów pędnych

m)Deklaracje na podatek od nieruchomości.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy,

e)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca,

f)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g)praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego

h) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w terenie.

5.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)dokumenty poświadczające staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy, działalności gospodarczej),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowe:

i)ew. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a, b.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. kontroli i księgowości budżetowej, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 


pdfzgoda-rekrutacja,1139d
Dodano: 2019-02-04 15:42:31Pobrano: 152 // 0.61 MB