ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

2019-02-04 do 2019-02-18 // Oglądano: 1048 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym trzy lata pracy w pomocy społecznej.

c)Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

d)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, pedagogiczne, psychologiczne; inny profil wyższego wykształcenia jest dopuszczalny tylko w przypadku braku kandydatów posiadających wykształcenie określone w zdaniu pierwszym.

e)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w gminach w szczególności: ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego i innych ustaw stosowanych przez GOPS

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w administracji publicznej, w szczególności jednostkami pomocy społecznej, a także w zakresie zadań pomocy społecznej.

b)Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Dyrektor GOPS, przy pomocy kadry pracowniczej zapewnia realizację następujących zadań:

1.Właściwa organizacja pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniająca sprawne jego funkcjonowanie, sprawowanie nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez Ośrodek.

2.Realizacja praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym obowiązków podmiotu zatrudniającego wobec pracowników samorządowych- zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, w szczególności poprzez organizowanie naboru oraz służby przygotowawczej, jak również szkoleń podnoszących kwalifikacje.

3.Dokonywanie podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy, w szczególności poprzez opracowanie zakresów czynności podległym pracownikom.

4.Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej.

5.Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie zadań opieki społecznej.

6.Opracowywanie dokumentów związanych z działalnością Ośrodka oraz wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości.

7.Prowadzenie właściwej gospodarki finansowej Ośrodka oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków Wójtowi Gminy, Radzie Gminy oraz Wojewodzie.

8.Przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawie skarg i wniosków.

9.Uczestniczenie w Komisjach Rady Gminy oraz w Sesjach Rady Gminy, których przedmiotem są zadania opieki społecznej.

10. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez Ośrodek.

11. Udzielanie odpowiedzi i informacji na interpelacje Radnych oraz wolne wnioski
z zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto:

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek m.in. Caritas, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

- Wykonywanie powierzonych czynności z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514.

c) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniemRady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

e) wynagrodzenie wypłacane do dnia 26 dnia każdego miesiąca,

f) przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g) praca administracyjno- biurowa w siedzibie GOPS z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych,

h)miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec; budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)dokument poświadczający wymagany staż pracy /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy/,

f)dokument poświadczający ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

g)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. d,

h)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowe:

j)ew. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor GOPS w Czarnym Dunajcu, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


pdfzgoda-rekrutacja-dyr-GOPS
Dodano: 2019-02-04 15:40:08Pobrano: 170 // 0.27 MB