ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie na V SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 11 lutego (poniedziałek) 2019 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

2019-02-01 do 2019-02-14 // Oglądano: 771 // Wstecz

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 )

zwołuję

V SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 11 lutego (poniedziałek) 2019 roku o godz. 1000w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym,

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2019, Nr IV/38/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 stycznia 2019 roku.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019 – 2029,

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu na realizację zadania inwestycyjnego,

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec,

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Ratułów,

11.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec.

12.Interpelacje i zapytania radnych, w tym informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji,

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w tym zgłoszone na poprzedniej sesji.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej wcelu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informuję, iż protokół z IV sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Tadeusz Czepiel