ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z toalet gminnych

2019-01-29 do 2019-02-19 // Oglądano: 465 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) w związku z Uchwałą X/99/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 września 20011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie z toalet gminnych,

zarządzam, co następuję:

§1

1.Ustalam wysokość opłat za korzystanie z toalet gminnych w Czarnym Dunajcuw wysokości 2 zł.

2.Ustalam wysokość opłat za korzystanie z toalet gminnych w Chochołowiew wysokości 1 zł.

§2

1.Opłaty są pobierane przez pracownika zatrudnionego w celu utrzymania czystości i porządku w toaletach gminnych w Czarnym Dunajcu i odprowadzane do kasy Urzędu Gminy Czarny Dunajec codziennie.

2.Opłaty są pobierane przez pracownika zatrudnionego w celu utrzymania czystości i porządku w toaletach gminnych w Chochołowie i odprowadzane do kasy Urzędu Gminy Czarny Dunajec raz w miesiącu.

§3

Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

§4

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 maja 2012 roku, nr 59/2012.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Marcin Ratułowski