ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2019-01-18 do 2019-01-22 // Oglądano: 871 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), w związku zart. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2018.2096 ze zmianami)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że

I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka-Zakopane – odc. 060 km 5+626,89 – 5+893,29 w miejscowości Koniówka, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-XI.7820.1.69.2018.AP) na wniosek z 10 października 2018 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 16 października 2018 r.) oraz uzupełniony 27 grudnia 2018 r., przez pełnomocnika inwestora działającego na podstawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach Koniówka w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

1.między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 958 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

-jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

551/1 (551), 544/1 (544), 538/4 (538/3), 8013/1 (8013), 7565/3 (7565/1), 7565/5 (7565/2), 530/3 (530/1), 530/5 (530/2), 524/1 (524), 523/3 (523/1), 523/5 (523/2), 8012/1 (8012), 515/7 (515/2), 515/9 (515/3), 494/4 (494/2), 547/16 (547/15), 7636/67 (7636/45), 7573/5 (7573/2), 7573/7 (7573/4), 7636/64 (7636/44), 7636/61 (7636/15) oraz na częściach działek drogowych 7558, 7575/14, 7575/12, 1686/10, 1686/8, 1685/2, 1654/2, 1653/2, 1621/4;

2.w granicach terenu obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. b ww. ustawy(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

-jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

7636/63 (7636/44), 7575/15, 1588/1, 1588/2, 1620/1, 1620/2, 1621/3, 1653/1, 7575/4;

3.w granicach terenu obowiązku rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. c ww. ustawy(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

-jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

7636/63 (7636/44), 7575/15, 1588/1, 1588/2, 1620/1, 1620/2, 1621/3, 1653/1, 7575/4;

4.w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy zjazdów zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. h ww. ustawy (nw. działki będą posiadały dotychczasowe przeznaczenie, a ich część zostanie objęta ww. obowiązkiem):

- jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

8014, 8015, 7634/9;

5.w granicach obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. e ww. ustawy (nw. działki będą posiadały dotychczasowe przeznaczenie, a ich część zostanie objęta ww. obowiązkiem):

-jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

8017, 8018;

6.w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – wyznaczony na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na części działki wodnej (Wp):

-jednostka ewidencyjna 121103_2, Czarny Dunajec, obręb nr 0006, Koniówka:

7636/52.

II. zostało wydane w dniu 16 stycznia 2019 r. postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.69.2018.AP o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym – ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych wart. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w terminie do 28 czerwca 2019 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku (zaleca się w godz. 1100-1400)lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21663, lub uzyskać informacje w sprawie pod ww. numerem.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia owszczęciu niniejszego postępowania.

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec i w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec i Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także w prasie lokalnej. Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest nieważna.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.