ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja Wojewody Małopolskiego

2019-01-07 do 2019-01-21 // Oglądano: 666 // Wstecz

Wojewoda Małopolski informuje, że 10 grudnia 2018 r. wydal decyzję Nr 22/2018, znak: WI-XI.7820.1.34.2018.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn,: Odcinek 10 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od ode. 150 km 1+179 do ode. 150 km 1 +235 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu drogowego M2 na potoku Czarnym ode. 150 km 1+207 DW957 w m. Czarny Dunajec, w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, realizowana w ramach zadania pn.: Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (zaleca się w godz, ll00 - 1400). Informację w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 12 39 21 923.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.2017.1405 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10.